跳至內容

Cṳ̆-buōng-ciō-ngiê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cṳ̆-buōng-ciō-ngiê (資本主義) sê siŏh tó̤ gĭng-cá̤ lī-lâung gâe̤ng céng-dê lī-lâung, sê sêu cê̤ṳ-iù-ciō-ngiê īng-hiōng sāng-sĕng gì.

Ĭ gì dĕk-sáik sê gáuk-ìng ô cê-gă gì cài-sāng, muōi siŏh ciáh nè̤ng gì dàu-cṳ̆ uăk-dông â̤ sāi iù gáuk-ìng sṳ̆-siōng lì có̤, ng-sê iù guók-gă kóng-cié. Găk gĭng-cá̤ huŏng-miêng, có̤ chê-diòng gĭng-cá̤, ciók gó nè̤ng gâe̤ng lò̤-dông, kĕk sĕng-sāng cài-lâiu lì cháung-cô̤ gá-dĭk.

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]