跳至內容

Gê̤ṳng-sāng-ciō-ngiê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gê̤ṳng-sāng-ciō-ngiê (共產主義) sê siŏh cṳ̄ng céng-dê sṳ̆-siōng, ĭ ciō-diŏng siĕu-miĕk gó̤-ìng cài-sāng, gióng-lĭk siŏh ciáh mò̤ găi-ngék, mò̤ guók-gă, mò céng-hū gì cĭk-tā̤-cié siâ-huôi.

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]