跳至內容

Dō̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hāi dâi-dŏng gì siŏh ciáh dō̤

Dō̤(島) sê cī sé-méng dŭ gâe̤ng cūi (ò̤, , hāi hĕ̤k-ciā dâi-iòng) bău-ùi diŏh diē-sié gì nâung gì lṳ̆k-dê. Sié-gái gà̤-dēng có̤i duâi gì dō̤ sê Gáik-lìng-làng-dō̤, nâ sê gái duâi cêu diŏh hô̤ dâi-lṳ̆k.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]