Hók-gióng tū-làu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Káh-gă tū-làu dêng-hióng lì gì)
跳至導覽 跳至搜尋
Hók-gióng tū-làu

Hók-gióng tū-làu (福建土樓) sê Mìng-să̤ siŏh cṳ̄ng kĕk mò̤ gă-gĕ̤ng guó gì kī gì ièng-ièng gŏ̤-gŏ̤ sék iā duâi gì chió. Ciā chió kī lā̤ gâe̤ng siàng-bō̤ siŏh iông, â̤ diêu gó̤-lòng gă-cŭk gì nè̤ng.

Tū-làu ciō-iéu hŭng-buó diŏh Lṳ̀ng-ngàngĪng-dêng, Ciŏng-ciŭNàng-céng gâe̤ng Huà-ăng. Gô-dā̤ nè̤ng gó̤ cuòi hô̤ lā̤ Káh-gă tū-làu (客家土樓), gó-nâ-háng nâ ô Káh-gă-nè̤ng ô ciā nó̤h, bók-guó sĭk-cié Mìng-nàng-nè̤ng iâ â̤ kī cuòi, gó-chṳ̄ gĭng-dáng gāi miàng hô̤ lā̤ „Hók-gióng tū-làu“.