跳至內容

Nâ Cā Huòi-é Nàng-gái Iâ Â̤ Ké̤ṳk Séng-chĭng

Cī piĕng ùng-ciŏng cék-liông ô-lī-kó̤. Buóh siōng liēu-gāi gó sâ̤, kī-dâe̤ng nṳ̄ dók cŭ-uái.
Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


«Nâ Cā Huòi-é Nàng-gái Iâ Â̤ Ké̤ṳk Séng-chĭng» (若早會意男界也會乞性侵) sê siŏh ciáh īng-piéng, sŏng-diòng séng-biék (性別) gì bàng-dēng (平等). Cié-cáuk dăng-ôi (製作單位) sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Guók-gă Gáu-ṳ̆k Ngiēng-giú-iêng (國家教育研究院).[1] Cī ciáh īng-piéng iù Dìng Báe̤k-chiŏng (陳北川) lì dō̤-iēng, Diòng-ái Gĕ̤ng-cáuk Siēu-cū (傳愛工作小組) siā kiŏk-buōng, găk Dài-uàng Giĕ-lè̤ng kiák. Īng-piéng gōng lāu ciŏng-uâng siŏh giông dâi-gé: siŏh ciáh hô̤ lō̤ Ĭ-ūi (依瑋) gì nàng-hŏk-sěng puâng diŏh siŏh ciáh hô̤ Giĕk-gŏ̤ (杰哥) gì nàng-gái, ké̤ṳk ĭ bék-páe̤k chĭng-huâng kó̤ lāu. Īng-piéng gŭng-buó cĭ-hâiu, ké̤ṳk nè̤ng dò̤ chék-ché̤ṳ tióng, uōng-mìng dó̤i cī ciáh īng-piéng huāng-hiōng iā duâi.

«Nâ Cā Huòi-é» iù Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Gáu-ṳ̆k-buô (教育部) táuk Guók-gă Gáu-ṳ̆k Ngiēng-giú-iêng kó̤ có̤[1], Diòng-ái Gă-cŭk Diòng-bó̤ Ùng-huá Sê̤ṳ-ngiĕk Iū-âing Gŭng-sĭ (傳愛家族傳播文化事業有限公司) ciék kó̤ lāu cī ciáh êng-ô. Dō̤-iēng gì nè̤ng sê Dìng Báe̤k-chiŏng (陳北川). 2010 nièng, gáu Giĕ-lè̤ng ōng īng-piéng[1][2], chṳ̄-gīng (取景) gì diòng-dê ô Nuāng-nuāng Gŏ̤-ngék Dṳ̆ng-hŏk (暖暖高級中學), Sĭng-hŭng-gă̤ (新豐街) dēng-dēng[3]. Ciō-dà̤-gŏ̤ (主題歌) gì gŏ̤-sṳ̀ (歌詞) iù Diòng-ái Cháung-é Siēu-cū (傳愛創意小組) siā. Mā-lô-dâi (馬路大) puō-ké̤ṳk (譜曲).

Kiŏk-cìng dâi-gŏng

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ô siŏh huòi, Ĭ-ūi (iēng-uòng Uòng Iêu-ūi, 黃耀緯) gâe̤ng ngiê-mā lâng ciáh duâi-cǎng, Ĭ-ūi cêu liê-kŭi ĭ chió, gâe̤ng ĭ káh-dièu-bŏng Bĭng-bĭng (彬彬, iēng-uòng Uòng Sièu-lìng, 黃韶麟) kó̤ uōng-lŏk gă-pĭ-tiăng (網絡咖啡廳) káh-dièu. Lâng ciáh nè̤ng găk uōng-kă diē-sié, ké̤ṳk Giĕk-gŏ̤ (iēng-uòng Ngū Gă-ūi, 伍嘉緯) cé̤ṳ-é lāu. Giàng chók uōng-gă (網咖) hâiu, Giĕk-gŏ̤ lì păng-gōng. „Nguāi chió diē-sié ô iā sâ̤ nó̤h siăh.“„Bŏng-cô guó iā sâ̤ dò̤-chió siéu-nièng.“—Giĕk-gŏ̤ ciŏng-uâng gōng ĭ-gáuk-nè̤ng tiăng, piéng ĭ-gáuk-nè̤ng kó̤ cê-gă chió diē-sié káh-dièu. Giĕk-gŏ̤ dái lâng ciáh nè̤ng kó̤ chiĕu-chê mā̤ nó̤h, téng-gĭ dái lāu gūi guáng bì-ciū diōng-chió. Găk chió diē-sié, Giĕk-gŏ̤ guáng lâng ciáh nè̤ng siăh ciū, dīng gáu Bĭng-bĭng cói lāu, buóh kó̤ chĭng-huâng Ĭ-ūi. Chŭi-iòng Ĭ-ūi duâi-siăng gó̤ „Giĕk-gŏ̤ ng-sāi!“, dáng-sê Giĕk-gŏ̤ hĕng-hák „Tiăng-chuôi, niông nguāi ché̤ṳ nâ!“ Gáu-muōi dáik-tīng, gó bék-páe̤k Ĭ-ūi mâ̤-sāi ciŏng cī giông dâi-gé gōng nè̤ng tiăng. Guó-hâiu, Ĭ-ūi síng-sĭng (身心) iā siú-dê. Ĭ kó̤ gŭng-huòng láuk, puâng diŏh cé-gĕ̤ng mă-mă (志工媽媽) Sé̤ṳk-hiê (淑惠, iēng-uòng Diŏng Chiŏng-miēng, 張昌緬) gâe̤ng nè̤ng chó̤i-gōng-chó̤i-tiăng. Sé̤ṳk-hiê gōng gáu gâe̤ng séng-chĭng-huâng iū-guăng gì sṳ̀-hôi, Ĭ-ūi diĕng kó̤, háng-giéu-lièng-tiĕng, cêu ké̤ṳk Sé̤ṳk-hiê cé̤ṳ-é lāu. Ĭ-ūi siú ĭ bŏng-cô, gōng lāu cê-gă gì dâi-gé, bô tiăng Sé̤ṳk-hiê gì uâ, cūng-bê bó̤-gīng (報警), ngiêng-siŏng (驗傷), tŭng-bó̤ hŏk-hâu, niông ciòng-áng (全案) céng-ĭk sṳ̆-huák tiàng-sê̤ṳ (司法程序). Īng-piéng có̤i-hâiu, iù bòng-béik (旁白) gōng-chĭng-chū séng-chĭng-hâi gì dêng-ngiê (定義).

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
  1. 1.0 1.1 1.2 「杰哥,不要啊......」性侵宣導片暴紅 劇情確有其事 [„Giĕk-gŏ̤, ng-sāi ā…“ Séng-chĭng sŏng-dō̤-piéng duâi-diòng, kiŏk-cìng káuk-iū-gì-sê̤ṳ]. Dĕ̤ng-sĕng Sĭng-ùng Hùng (東森新聞雲). 2013-07-15 [2017-06-23]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2017-12-23). 
  2. 「杰哥不要啦!」 教部性侵宣導片逆勢宣傳爆紅. nownews. 2013-07-13 [2017-06-23]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2017-03-16). 
  3. 饒偉生. 杰哥在這獵走阿瑋 6拍攝景點公開. 蘋果日報. 2014-06-16 [2017-06-23].