跳至內容

Sĕk Gái

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Mò̤-să̤ chiū gṳ̄ Sĕk Gái

Sĕk Gái (十誡, Hĭ-báik-lài-ngṳ̄: עשרת הדיברות) sê Séng-gĭng diē-sié sū gé-cái gì cŭng-gáu gâe̤ng dô̤-dáik gì dèu-mĕ̤k, sê Siông-dá̤ găk Să̤-nâi-săng dīng dó̤i Mò̤-să̤ gì gái-mêng. Sĕk Gái tā̤-hiêng diŏh Iù-tái-gáu gâe̤ng Gĭ-dók-gáu diē-sié. Găk «Séng-gĭng» gà̤-dēng, Sĕk Gái hŭng-biék chók-hiêng diŏh «Chók Ăi-gĭk Gé» 20:2-17 gâe̤ng «Sĕng-mêng Gé» 5:6-21.

Háng-ngṳ̄ Sĕk Gái sê téng "Ten Commandments" lì gì. Găk dék gū-cā gì Séng-gĭng diē-sié, "Sĕk Gái" ké̤ṳk huăng-ĭk có̤ "sĕk guó uâ" (Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: δεκάλογος). Cuòi iâ sê "Sĕk Gái" gì lêng siŏh bĭk miàng "Decalogue" gì lài-lĭk.

Nguòng-ùng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Sĕk Gái
2 Nguāi sê Ià-huò-huà, nṳ̄ gì Siông-dá̤, ô īng-dô̤ nṳ̄ chók Ăi-gĭk-guók, liê ciā có̤ nù-chài gì ôi-ché̤ṳ.

3 Nguāi ī-nguôi, nṳ̄ ng-tĕ̤ng ô bĕk-ciáh siông-dá̤.
4 Nṳ̄ ng-tĕ̤ng dĕu-só ciā ngēu-chiông, tiĕng siông dê â cūi diē cī sâ̤ nó̤h, dŭ ng-tĕ̤ng gôi-bái, iâ ng-tĕ̤ng dĕu-só ĭ gì hìng-câung.
5 Ng-tĕ̤ng gôi-bái, iâ ng-tĕ̤ng hông-sê̤ṳ, ĭng Nguāi Ià-huò-huà nṳ̄ gì Siông-dá̤, sê gê-sià gì Siông-dá̤, ô nè̤ng hièng Nguāi, cêu huăk ĭ, cê̤ṳ lòng-bâ gáu giāng-sŏng săng sé dô̤i.
6 ô nè̤ng tiáng Nguāi, siū Nguāi gái, cêu siĕ ŏng ké̤ṳk ĭ, gáu siàng chiĕng dô̤i.
7 Nṳ̄ Siông-dá̤ Ià-huò-huà gì Miàng, ng-tĕ̤ng luâng chĭng, ô nè̤ng luâng chĭng, Ià-huò-huà dék-dék â̤ huăk ĭ.
8 Nṳ̄ diŏh gé Ăng-sék-nĭk, siū có̤ séng-nĭk.
9 Lĕ̤k nĭk găng â̤ kṳ̀ng-gīng có̤ nṳ̄ cṳ̆-buăng gì dâi.
10 dâ̤ chék nĭk sê nṳ̄ Siông-dá̤ Ià-huò-huà gì Ăng-sék-nĭk, cī siŏh nĭk, nṳ̄, gâe̤ng nṳ̄ nàng-nṳ̄-giāng, nù-chài, ă-tàu, tàu-săng, lièng hiók nṳ̄ chió diē gì nè̤ng-káh, dŭ ng-tĕ̤ng có̤ dâi.
11 Ĭng lĕ̤k nĭk dṳ̆ng-găng, Ià-huò-huà cháung-cô̤ tiĕng, dê, hāi, lièng siàng-uâng nó̤h, gáu dâ̤ chék nĭk cêu sák. Gó-chṳ̄ Ià-huò-huà lŏ̤h Ăng-sék-nĭk gáung hók, lĭk ciā nĭk có̤ séng-nĭk.
12 Diŏh géng nṳ̄ bâ-nā̤, cêu â̤ lŏ̤h nṳ̄ Siông-dá̤ Ià-huò-huà sū sé̤ṳ gì dòng-giū gṳ̆-cê̤ṳ.
13 Nṳ̄ ng-tĕ̤ng tài nè̤ng.
14 Nṳ̄ ng-tĕ̤ng găng-ìng.
15 Nṳ̄ ng-tĕ̤ng tău nó̤h.
16 Nṳ̄ ng-tĕ̤ng luâng céng-giéng hâi nè̤ng.

17 Nṳ̄ ng-tĕ̤ng tăng nè̤ng gì chió, ng-tĕ̤ng tăng nè̤ng gì lō̤-siēu, gâe̤ng ĭ nù-chài, ngiê-nṳ̄, ngù, lè̤ lièng ĭ sū-iū gì nó̤h.
6 Nguāi sê nṳ̄ gì Siông-dá̤ Ià-huò-huà, ô īng-dô̤ nṳ̄ chók Ăi-gĭk dê, liê ciā có̤ nù-chài gì ôi-ché̤ṳ.

7 Nguāi ī-nguôi nṳ̄ ng-tĕ̤ng ô bĕk-ciáh siông-dá̤.
8 Nṳ̄ dŭ ng-tĕ̤ng dĕu-só ngēu-chiông, tiĕng siông dê â cūi diē cī sâ̤ nó̤h, dŭ ng-tĕ̤ng dĕu-só ĭ gì hìng-câung.
9 Ng-tĕ̤ng gôi-bái, iâ ng-tĕ̤ng hông-sê̤ṳ, ĭng Nguāi Ià-huò-huà, nṳ̄ gì Siông-dá̤, sê gê-sià gì Siông-dá, ô nè̤ng hièng Nguāi, cêu huăk ĭ, cê̤ṳ lòng-bâ gáu giāng-sŏng săng sé dô̤i.
10 ô nè̤ng tiáng Nguāi, siū Nguāi gái, cêu siĕ ŏng ké̤ṳk ĭ, gáu siàng chiĕng dô̤i.
11 Nṳ̄ Siông-dá̤ Ià-huò-huà gì Miàng ng-tĕ̤ng luâng chĭng, ô nè̤ng luâng chĭng, Ià-huò-huà dék-dék â̤ huăk ĭ.
12 Diŏh bìng nṳ̄ Siông-dá̤ Ià-huò-huà sū mêng nṳ̄ gì uâ, gīng-siū Ăng-sék-nĭk có̤ séng-nĭk.
13 Lĕ̤k nĭk găng, â̤ kṳ̀ng-gīng có̤ nṳ̄ cṳ̆-buăng gì dâi.
14 dâ̤ chék nĭk sê nṳ̄ Siông-dá̤ Ià-huò-huà gì Ăng-sék-nĭk, cī siŏh nĭk, nṳ̄ gâe̤ng nṳ̄ nàng-nṳ̄-giāng, nù-chài, ă-tàu, ngù, lè̤, gáuk tàu-săng, lièng hiók nṳ̄ chió diē gì nè̤ng-káh, dŭ ng-tĕ̤ng có̤ dâi, ī-dé nṳ̄ gì nù-chài ă-tàu â̤ hiōng ăng-sék, gâe̤ng nṳ̄ cê-gă siŏh-iông.
15 Nṳ̄ diŏh gé sèng-nĭk lŏ̤h Ăi-gĭk dê có̤ nù-chài, nṳ̄ gì Siông-dá̤ Ià-huò-huà chiŏng duâi cài-nèng gì chiū īng-dô̤ nṳ̄ liê hiā ôi-ché̤ṳ, gó-chṳ̄ nṳ̄ Siông-dá̤ Ià-huò-huà mêng nṳ̄ diŏh gīng-siū Ăng-sék-nĭk.
16 Nṳ̄ diŏh bìng nṳ̄ Siông-dá̤ Ià-huò-huà sū mêng nṳ̄ gì uâ, géng nṳ̄ gì bâ-nā̤, cêu â̤ hiōng-hók dòng-giū gṳ̆-cê̤ṳ lŏ̤h nṳ̄ Siông-dá̤ Ià-huò-huà sū sé̤ṳ gì dê.
17 Nṳ̄ ng-tĕ̤ng tài nè̤ng.
18 Nṳ̄ ng-tĕ̤ng găng-ìng.
19 Nṳ̄ ng-tĕ̤ng tău nó̤h.
20 Nṳ̄ ng-tĕ̤ng luâng céng-giéng hâi nè̤ng.

21 Nṳ̄ ng-tĕ̤ng tăng nè̤ng gì lō̤-siēu, ng-tĕ̤ng tăng nè̤ng gì chió-ók, chèng-dê, nù-chài, ngiê-nṳ̄, ngù, lè̤, lièng ì sū-iū gì nó̤h.

Gái-mêng gì buŏng-táuk[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

1768 nièng éng gì Hĭ-báik-lài-ngṳ̄ Sĕk Gái, Ă-mū-sṳ̆-táik-dăng

Iù-tái-gáu gâe̤ng Gĭ-dók-gáu gì ciĕ-puái dó̤i gái-mêng gì buŏng-táuk huŏng-sék mâ̤ siŏh-iông, chăng-kō̤ â-dā̤ gì biēu.

Gái-mêng
Nguāi sê nṳ̄ gì Siông-dá̤
1
1
1
-
Nguāi ī-nguôi nṳ̄ ng-tĕ̤ng ô bĕk-ciáh siông-dá̤
2
1
1
1
Nṳ̄ ng-tĕ̤ng dĕu-só ciā ngēu-chiông
2
2
1
2
Siông-dá̤ gì Miàng ng-tĕ̤ng luâng chĭng
3
3
2
3
Diŏh gé Ăng-sék-nĭk siū có̤ séng-nĭk
4
4
3
4
Diŏh géng nṳ̄ bâ-nā̤
5
5
4
5
Nṳ̄ ng-tĕ̤ng tài nè̤ng
6
6
5
6
Nṳ̄ ng-tĕ̤ng găng-ìng
7
7
6
7
Nṳ̄ ng-tĕ̤ng tău nó̤h
8
8
7
8
Nṳ̄ ng-tĕ̤ng luâng céng-giéng hâi nè̤ng
9
9
8
9
Nṳ̄ ng-tĕ̤ng tăng nè̤ng gì lō̤-siēu
10
10
9
10
Nṳ̄ ng-tĕ̤ng tăng nè̤ng gì huó-cài
10
10
10
10