跳至內容

Siông Dáik

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Siông Dáik (尚德, 1441 n. - 1469 n.) sê Liù-giù-guók gì dâ̤ 6 dâi guók-uòng, 1460 nièng gáu 1469 nièng câi-ôi.

1441 nièng, ĭ nòng-bâ Siông Tái-giū bâng-sī, iù ĭ lì ciék-băng. câi-ôi gì sèng-âu, gâe̤ng Tái-guók, Dièu-siēng dēng dēng guók-gă huák-diēng siŏng-ngiĕk guăng-hiê, Liù-giù muōng biéng muōng bó.

Siông Dáik tié-lāu páh Kikaiga Dō̤, có̤i-cṳ̄ng diŏh 1466 nièng ciŏng ĭ páh giâ lì. 1469 nièng, ciáh 29 huói gì Siông Dáik săng-mŭk-siŏh-sì sī kó̤, hiêng-dâi gì hŏk-ciā huài-ngì ĭ sê ké̤ṳk nè̤ng hâi sī gì. Ĭ sī lō̤ ī-hâiu, dâi-sìng Siông Ièng chuâng-ôi.