È̤ng-làu-máe̤ng

Lài-nguòng: Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
È̤ng-làu-máe̤ng

«È̤ng-làu-máe̤ng»(紅樓夢) sê Dṳ̆ng-guók Muāng-chĭng sèng-âu gì siŏh buô Ciŏng-huòi-tā̤ (章回體) siēu-siók(小說). Cī bô cṳ̆ bô hô̤ lā̤ «Siŏh-tàu-gé»(石頭記), gó̤-lòng buô cṳ̆ ô 120 huòi, cáuk-ciā(作者) gì miàng-cê hô̤ lā̤ Cò̤ Siók-kè̤ṳng(曹雪芹), dáng-sê hiêng-câi iā sâ̤ ciŏng-gă(專家) huái-ngì(懷疑) có̤i-muōi 40 huòi gì cáuk-ciā ng-sê ĭ.

«È̤ng-làu-máe̤ng» gâe̤ng «Săng-guók Iēng-ngiê», «Să̤-iù-gé», «Cūi-hū» cà̤ hô̤ lā̤ “sé-dâi mìng-cé̤ṳk”(四大名著).