跳至內容

Hùng-lèu-móng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hùng-lèu-móng

«Hùng-lèu-móng» (紅樓夢) sê Dṳ̆ng-guók Muāng-chĭng sèng-âu gì siŏh buô Ciŏng-huòi-tā̤ (章回體) siēu-siók (小說). Cī bô cṳ̆ bô hô̤ lā̤ «Siŏh-tàu-gé» (石頭記), gó̤-lòng buô cṳ̆ ô 120 huòi, cáuk-ciā (作者) gì miàng-cê hô̤ lā̤ Cò̤ Siók-kṳ̀ng (曹雪芹), dáng-sê hiêng-câi iā sâ̤ ciŏng-gă (專家) huài-ngì (懷疑) có̤i-muōi 40 huòi gì cáuk-ciā ng-sê ĭ.

«Hùng-lèu-móng» gâe̤ng «Săng-guók Iēng-ngiê», «Să̤-iù-gé», «Cūi-hū» cà̤ hô̤ lā̤ “sé̤ṳ-dâi mìng-cé̤ṳk” (四大名著).