跳至內容

Bō̤-lò̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Bō̤-lò̤

Bō̤-lò̤ (保羅, Lá-dĭng-ngṳ̄: Paulus, Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Παῦλος), iâ hô̤ lō̤ Séng Bō̤-lò̤ (聖保羅) hĕ̤k-ciā Dâi-só gì Bō̤-lò̤ (大數其保羅), sê Gĭ-dók-gáu cō̤-gĭ gì diòng-gáu-sê̤ṳ, iâ sê Gĭ-dók-gáu lĭk-sṳ̄ siông dék dê̤ṳng-iéu gì sé̤ṳ-dù cĭ-ék. Ĭ sê Siēu Ā-sá̤-āDâi-só nè̤ng, gáu Siēu Ā-sá̤-ā, Hĭ-lé-nà̤ gâe̤ng É-dâi-lé gáuk-dê diòng-gáu, siā lāu Sĭng-iók diē-sié gì iā sâ̤ buô-hông. Bō̤-lò̤ dâi-kái găh gŭng-nguòng 67 nièng diŏh Lò̤-mā sùng-dô̤.