Dê-giù Dông-lĭk-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dê-giù Dông-lĭk-hŏk (地球動力學) sê Dê-giù Kuŏ-hŏk gâe̤ng Dê-giù Ŭk-lī-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng ngiĕng-géu Dê-giùông-dông gì hŏk-kuŏ.[1]

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-giù Ŭk-lī-hŏk (地球物理學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Turcotte, D. L. and G. Schubert (2014). "Geodynamics."