Dòng-gêng-lĕ̤k

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Dòng-gêng-lĕ̤k
Giraffa camelopardalis tippelskirchii
bō̤-hô câung-huóng
  mò̤ ngùi-hiēng   (LC)
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Chordata
gŏng: Mammalia
mŭk: Artiodactyla
kuŏ: Giraffidae
sṳ̆k: Giraffa
muò-sék cṳ̄ng
Giraffa camelopardalis
Linnaeus, 1758

Dòng-gêng-lĕ̤k (長頸鹿) iâ hô̤ lā̤ dò̤-báu (駝豹) hĕ̤k-ciā gì-lìng-lĕ̤k (麒麟鹿), sê siŏh cṳ̄ng Hĭ-ciŭ gì dông-ŭk. Ciā dông-ŭk iâ sê gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng có̤i gèng gì dông-ŭk.

Mìng-dièu gì sèng-âu, Dâng Huò lŏ̤h Să̤-iòng, ciŏng Hĭ-ciŭ gì dòng-gêng-lĕ̤k dái diōng Dṳ̆ng-guók. Ciā dông-ŭk iā chiông Dṳ̆ng-guók sìng-uâ diē-sié gì gì-lìng, gó-chṳ̄ hô̤ lā̤ „gì-lìng-lĕ̤k“.