Dṳ̆ng-guók-nè̤ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
"Dṳ̆ng-guók-nè̤ng" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "中國儂", dók cŭ-uái.
Háng-cŭk gì Dṳ̆ng-guók-nè̤ng

Dṳ̆ng-guók-nè̤ng (中國儂), găk Bàng-uâ diē-sié bô hô̤ lā̤ Dòng-nè̤ng (唐儂), gŏng-gé̤ṳ mâ̤-dè̤ng-iông gì kái-niêng , ĭ gì dêng-ngiê â̤ dé̤ṳng buŏng iā sâ̤ bĭh: Hĕk guók-cĭk gì kái-niêng lā̤ gái-dêng, cêu-sê gōng ô Dṳ̆ng-guók guók-cĭk gì nè̤ng[1]. Sāi ùng-huá gâe̤ng dê-lī gì kái-niêng lā̤ gái-dêng, sê cī hī-sâ̤ iā òng sì-găng dêu găk Dṳ̆ng-guók dê-kṳ̆ hĕ̤k-ciā gâe̤ng Dṳ̆ng-huà ùng-huá lièng-hiê iā gīng-mĭk gì nè̤ng; ì sāi guók-cŭk gì kái-niêng lā̤ gái-dêng, cêu-sê sṳ̆k-ṳ̀ Dṳ̆ng-huà mìng-cŭk gì nè̤ng, bô hô̤ lā̤ Huà-ìng[2].

Gái Ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Dṳ̆ng-guók-nè̤ng ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.