Hók-ciŭ Dâ̤-săng Dṳ̆ng-hŏk

Cī piĕng ùng-ciŏng cék-liông ô-lī-kó̤. Buóh siōng liēu-gāi gó sâ̤, kī-dâe̤ng nṳ̄ dók cŭ-uái.
Lìng-téng cī piĕng dèu-mŭk
Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sìng-lĭk Sì-găng 1942 nièng
Gāng-chĭng Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng
Uōng-cī Hók-ciŭ Dâ̤-săng Dṳ̆ng-hŏk

Hók-ciŭ Dâ̤-săng Dṳ̆ng-hŏk (Guăng-ṳ̀ cī bĭh ĭng-bìng ùng-giông 福州第三中學) diŏh Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê, sê siŏh bĭh sê-huâng-séng (示範性) gì gŏ̤-ngék dṳ̆ng-hŏk[1], iâ sê Hók-gióng-sēng ék-ngék dăk-biĕu gŏ̤-dṳ̆ng[2]. Gāng-chĭng (簡稱) Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng (福州三中). Hâu-hóng (校訓) sê „lâ̤-cé, dók-hŏk, lĭk-hèng“ (勵志, 篤學, 力行). Hǒk-hâu să̤-bèng kō̤-ī káng-giéng Să̤-hù[3], nàng-sié dĭk-dĭk giàng cêu â̤ gáu Săng-huŏng-chék-háe̤ng[4]. 1942 nièng 8 nguŏk, Hók-ciŭ Chê-lĭk Chŭ-gé Dṳ̆ng-hŏk (福州市立初級中學) cháung-gióng[5], ī-hâiu lā̤ Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng cêu téng cuòi biéng lì[1]. Ciéng miêng-cék 27940, gì-dṳ̆ng gáu-hŏk-lèu (教學樓) 23580㎡[6]. Gáu 2014 nièng, lâng chiĕng cō̤-êu hŏk-sĕng găk cē̤-nē̤ tĕ̤k-cṳ̆, sĭng-săng gâe̤ng gì-tă cék-gĕ̤ng (職工) gâe̤ng-cūng ô 160 ôi[7]. Cī siŏh găng hǒk-hâu ô iā sâ̤ tā̤-ṳ̆k gâe̤ng ùng-huá gì uăk-dông, pī-ṳ̀-gōng tā̤-ṳ̆k-cáik (體育節)[8], kuŏ-ngiê-cáik (科藝節)[8], siâ-tuàng sùng-lā̤ (社團巡禮)[4] dēng-dēng. Siâ-tuàng 30 gūi bĭh[4], giéng bĭh siâ-tuàng dŭ mâ̤ siŏh-iông, ô cê-gă gì dĕk-sáik. Hǒk-hâu ô kăng-ŭk «Săng-iĕk-tè̤ng» (三葉蟲), muōi siŏh-nguŏk-nĭk chók-bēng[7]. Liòng Géng-kuŏi (梁敬魁), Uòng Nāi-ngiêng (王乃彥), Lìng Hiê-mìng (林惠民) săng ôi Dṳ̆ng-guók Kuŏ-hŏk-iêng (中國科學院) iêng-sê̤ṳ (院士) ī-sèng dŭ găk Săng-dṳ̆ng tĕ̤k-cṳ̆[2], 2010 nièng có̤ hâu-dōng gì Siêu Dŏng-sĕng (邵東生) iâ sê Săng-dṳ̆ng gì hŏk-sĕng[9]. Ciā hǒk-hâu gâe̤ng chĕ̤-dṳ̆ng-buô (初中部) Hók-ciŭ Dâ̤-sĕk-gāu Dṳ̆ng-hŏk dŭ sṳ̆k-ṳ̆ (屬於) dùng siŏh ciáh huák-ìng (法人)[10], găk Diòng-lŏ̤h Bĭng-hāi Sĭng-kṳ̆ (濱海新區) iâ ô siŏh gá Bĭng-hāi Hâu-kṳ̆ (濱海校區)[11].

Buó-guŏh siĕ-siék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng ciéng-dê miêng-cék (佔地面積) 27940㎡. Gáu-hŏk-lèu gì gióng-dé̤ṳk miêng-cék gâe̤ng-cūng ô 23580㎡. Gì-dṳ̆ng dê-siông sĕk-săng cèng làu miêng-cék 17869㎡, cī-bĕng cêu ké̤ṳk hŏk-sěng hŏk-sĭk, sĭng-săng bâing-gŭng. Dṳ̀ lā̤ ŏ̤h nó̤h có̤ dâi gì sū-câi, gó ô hâu-sṳ̄ diēng-lāng-sék (校史展覽室), liŏh-bó̤-sék (錄播室), kuŏ-gê uăk-dông-sék (科技活動室), ék-tā̤-huá dù-cṳ̆-sék (一體化圖書室) dēng-dēng. Dê-hâ dìng-chiă-kó (地下停車庫) miêng-cék 5711㎡, lĕ̤k-sĕk gūi buô gĭ-dông-chiă (機動車), ngô-báh gūi buô hĭ-gĭ-dông-chiă (非機動車) dìng cī-bĕng dŭ mò̤ ông-tà̤.[4]Gáu-hŏk gì sū-câi ô puō-tŭng gáu-sék 42 găng[7]. Dṳ̀ puō-tŭng gáu-sék, Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng ô ŭk-lī, huá-hŏk, sĕng-ŭksĭk-ngiêng-sék (實驗室), gó ô mì-hìng gié-sáung-gĭ (微型計算機) uăk-dông-sék, ngṳ̄-ngiòng sĭk-ngiêng-sék[6].

Cī diŏng dù sê gáu 2004 nièng 5 nguŏk dā̤ Hók-săng-dṳ̆ng Dù-cṳ̆-guāng ciók-iók gì cṳ̆ gì hǔng-sék. Só-gé̤ṳ áng Dṳ̆ng-guók Dù-cṳ̆-guāng Hŭng-lôi-huák (中國圖書館分類法) hŭng-lôi. Cuòi diē-sié, kuŏ-gáu-ùng-tā̤ (科教文體) dù-cṳ̆ ô 52%, ùng-hŏk-lôi dâ̤ nê, ô 25%[12]

Có̤i-cā găk 1986 nièng 3 nguŏk[13], iù huà-gièu giŏng-cièng[14] lì kī dù-cṳ̆-guāng. Cuòi sê Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k dâ̤ ék cā gì dṳ̆ng-hŏk sĭng-chiông (聲像) dù-cṳ̆-guāng. Dŏng-sì ciòng-guāng gì miêng-cék ô 943.6㎡, guāng diē-sié ô cṳ̆ 50000 cáik.[13] 21 sié-gī cá kăi-sṳ̄, kī lāu dṳ̆k-lĭk gì dù-cṳ̆-guāng-lèu, miêng-cék 2353㎡.

Hŏk-dòng ùng-huá[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Uăk-dông[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Săng-dṳ̆ng Hù-bĭng Ùng-siâ (湖濱文社) gì uăk-dông

Găk uăk-dông gà̤-dēng, hŏk-hâu 20 sié-gī 90 nièng-dâi ô Hâu-huòng Gék-nà̤-sṳ̆ Dâi-ciōng-suói (校園吉尼斯大獎賽)[15]. Gáu 2002 nièng, hŏk-hâu diē-sié tā̤-ṳ̆k-cáik sáung guó-kó̤ có̤ lāu 15 gái[16]. Téng 2005 nièng kī, hŏk-sĕng-huôi muōi siŏh nièng dŭ ô có̤ siâ-tuàng sùng-lā̤ (社團巡禮). Gáu 2013 nièng ô 33 bĭh siâ-tuàng, bī-ṳ̀-gōng Hù-bĭng Ùng-siâ (湖濱文社), Tiĕng-ùng-siâ, Muò-ngī-lièng-hăk-guók-siâ (模擬聯合國社), Ù-gái Dông-mâng-siâ (無戒動漫社), Chū-muòng Uâ-kiŏk-siâ (楚門話劇社) dēng-dēng.[4]

Chiông-dĭng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng gì hâu-hóng (校訓) sê „lâ̤-cé, dók-hŏk, lĭk-hèng“ (勵志, 篤學, 力行)[17]. Lâ̤-cé cêu-sê-gōng ciŏng-sĭng có̤ dâi[18]. Dók-hŏk cêu-sê ŏ̤h nó̤h diŏh nêng-cĭng. Lĭk-hèng cêu-sê có̤ dâi diŏh nū-lĭk. [19]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

 1. 1.0 1.1 菁菁校園 潤育桃李——福州第三中學簡介 [Cĭng-cĭng Hâu-huòng, Ê̤ṳng-ṳ̆k Tò̤-lī—Hók-ciŭ Dâ̤-săng Dṳ̆ng-hŏk Gāng-gái]. 福建理論學習 (Hók-gióng Lī-lâung Hŏk-sĭk) (福州). 2010, (6): 50. ISSN 1007-3752. 
 2. 2.0 2.1 福州三中:自強不息 追求卓越. 福州晚報 (福州新聞網). 2015-06-12: (B6). 
 3. 福州第三中學. 新華社. 新華網福建頻道. 2003-11-06 [2016-07-06]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2016-03-03). 
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 福州三中2013年中考志愿填報熱點問題回答 [Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng dó̤i 2013 nièng Dṳ̆ng-kō̤ Cé-nguông Dèng-bó̤ Iā Sâ̤ Nè̤ng Muóng gì Ông-tà̤ gì Huòi-dák]. 新浪福建. 2013-06-17 [2016-08-15]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2016-08-22). 
 5. 顧明遠. 教育大辭典 [Gáu-ṳ̆k Dâi-sṳ̀-diēng] 1. 上海: 上海教育出版社. 1990. 517. ISBN 9787532053803. 
 6. 6.0 6.1 張詩椿. 開展課外活動 培養學生興趣 [Kŭi-diēng Kuó-nguôi Uăk-dông, Buòi-iōng Hŏk-sĕng Hĭng-ché̤ṳ]. 人民教育 (Ìng-mìng Gáu-ṳ̆k) (北京). 1987, (5) [2017-10-14]. ISSN 0448-9365. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2016-08-19). 
 7. 7.0 7.1 7.2 菁菁校園 潤育桃李——福州第三中學簡介. 中學地理教學參考 (西安). 2014, (10): 74. ISSN 1002-2163. 
 8. 8.0 8.1 普通中学教育//福州市教育志. 福州. 1995. 
 9. 林琴. 師說第四期 福州三中邵東生. 騰訊大閩網. 
 10. 蘇爽. 兩校合併辦學 福州十九中成福三中初中部. 福州日報 (臺海網). 2013-11-05 [2016-07-06]. 
 11. 福州三中分校将落戶濱海新城. 海峽都市報 (臺海網). 2017-02-28 [2017-04-17]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2017-04-17). 
 12. bók cṳ̆ kó áng lôi buŏng sék. dù-cṳ̆-guāng gié sŭk buô. Hók-ciŭ săng dṳ̆ng dù-cṳ̆-guāng. 2004-05-30 [2016-08-02]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2004-05-30). 
 13. 13.0 13.1 兩所重點中學介紹 [Gōng Lâng Bĭh Dé̤ṳng-diēng Dṳ̆ng-hŏk]//福建經濟年鑒 1986 (Hók-gióng Gĭng-cá̤ Nièng-gáng 1986). 《福建經濟年鑒》編輯委員會 (福州: 福建人民出版社). 1986. 462 [2016-08-01]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2016-08-15). 
 14. 校史沿革 [Hâu-sṳ̄ Iòng-gáik]. 福州三中網絡中心. 福州第三中學網站. 2003-04-05 [2015-08-15]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2005-04-03). 
 15. 福州教育年鑒 1990-1995 [Hók-gióng Gáu-ṳ̆k Nièng-gáng 1990-1995]. 福州市教育史志編纂委員會. 1995. 225 [2016-08-15]. "福州三中的校园吉尼斯大奖赛, 福州四中的“五四”歌舞大奖赛, 旅游职校的烟山杯文娱汇演, 福州二中的读书节等均在校园内外引起反响." 
 16. 校園信息 [Hâu-huòng Séng-sék]. 福州三中信息部. 福州第三中學團委主頁. 2003-04-05 [2016-08-01]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2005-02-16). "校学生会于3.27日举行部长竞选, 高一同学踊跃参加学生会宣传部, 外联部, 文娱部, 三叶虫, 电脑信息部, 新闻部, 体育部, 生活部的部长竞选…12月31日, 福州三中举行了第15届体育节, 艺术节以及元旦庆祝活动!" 
 17. 校訓校徽校歌. 福州第三中學網站. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2009-03-25). 
 18. 漢語大詞典 [Háng-ngṳ̄ Dâi-sṳ̀-diēng] 2. . 822. 
 19. «Gáu-ṳ̆k-buô Tṳ̀ng-biĕng Guók-ngṳ̄ Sṳ̀-diēng Siŭ-déng-buōng» (教育部重編國語辭典修訂本)
Commons

Wikimedia Commons ô siŏng-guăng dáung-áng: Hók-ciŭ Dâ̤-săng Dṳ̆ng-hŏk