跳至內容

Jane Eyre

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
«Jane Eyre» tàu bēng gì cṳ̆-méng

«Jane Eyre» (Ĭng-ùng: Jane Eyre, ĭng-ĭk: Cēng Ái 簡愛) sê Ĭng-guók cáuk-gă Charlotte Brontë găk 1847 nièng chók-bēng gì siēu-siók, sê Ĭng-guók dék chók-miàng gì siēu-siók cĭ ék. «Jane Eyre» sê ê̤ṳng dâ̤-ék ìng-chĭng gì huŏng-sék siā chiàng gì. Cī ôi ciō-gáe̤k Jane Eyre sê siŏh ciéh cṳ̆-niòng-giāng, cê̤ṳ sá̤ bâ-nā̤ cêu guó-sié. Ĭ háng-mā cĭng éu-ngā, méng iâ mâ̤ cóng, dáng-sê ĭ cĭng chŭng-mìng, nô̤i-sĭng sié-gái gì gāng-cìng iâ cĭng hŭng-hó. Guòng buô cṳ̆ cêu sê gōng-sŭk cī ciéh cṳ̆-niòng-giāng gì sìng-diōng guó-tiàng, guăng-cé̤ṳ ĭ găk giàng gáu sìng-sṳ̆k gì duô-dŏng sṳ̄ tā̤-ngiêng gì cìng-gāng gĭng-lĭk.

Cìng-ciék kái-iéu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hī siŏh nĭk, chók kó̤ giàng-dâe̤ng sê mò̤ kō̤-nèng lāu. Gì-sĭk, cāi-tàu nguāi-gáuk-nè̤ng gó ô găk guŏng-tók-tók gì guáng-mŭk chéu-lìng diē-sié láuk lì láuk kó̤ siŏh dēng-cṳ̆ng, bók-guó, téng siĕh-dáu sì-găng kī (nâ mò̤ nè̤ng-káh lì, Reed Tái-tái iā cā cêu siăh-dáu lāu), chéng-tiĕng gì hŭng kăi-sṳ̄ chuŏi, ŭ-hùng mĕk buó, săng-bók-siŏh-sì dâung giâ pŏ̤-dò̤-duâi-ṳ̄, kó̤ ngiê-dāu uăk-dông iā nâ ô láe̤k ·gó̤.

«Jane Eyre» Dâ̤ 1 Ciŏng diáh-liŏh

Cṳ̆-niòng-giāng Jane Eyre sê siŏh ciéh gŭ-ì, có̤-sá̤ ké̤ṳk gié-iōng diŏh Gateshead Cŏng-huòng (Gateshead Hall) ĭ niòng-gêng Reed Tái-tái (Mrs. Reed) chuó diē, nĭk-nĭk sêu niòng-gêng kŏ̤-ngiŏk. 10 huói sèng-hâiu, ĭ ké̤ṳk sáe̤ng gáu Lowood Gŭ-ì-iêng (Lowood School), iêng-diōng iâ sê siŏh ciéh áuk-nè̤ng, dâi Cēng Ái iā ngài. Găk Lowood, ĭ giék-sék lāu Helen Burns, ĭ mì-ék gì hō̤ bèng-iū, dáng-sê mò̤ nuâi òng, Helen cêu puái-bâng sī ·gó̤. Jane Eyre kó̤ cê-gă gì giĕng-giòng nū-lĭk, chiàng lâi hŏk-ngiĕk, làu diŏh Lowood có̤ sĭng-săng, có̤ lâng nièng, ĭ buóh-ó̤i dŭi-giù cê-gă gì lī-siōng, cêu sṳ̀-cék lāu.

Liê-kŭi Lowood hâiu, Jane Eyre lì gáu Thornfield Cŏng-huòng (Thornfield Manor) có̤ gă-gáu. Cŏng-huòng-ciō Edward Rochester sê siŏh ciáh séng-gáh ĭng-ók, hī-nô-ù-siòng gì nè̤ng, ĭ gâe̤ng Jane sèu-sèu ôi diŏh siŏh cṳ̄ng sṳ̆-siōng tié-láu buàng-báuk, dáng-sê lâng gā nè̤ng mâing-mâing dé̤ṳng-é bī-chṳ̄. Ô siŏh gĕ̤ng, Jane siŭ diŏh ĭ niòng-gêng Reed Tái-tái gié ké̤ṳk ĭ gì piĕ, gōng ĭ bâng mò̤-muŏk ·gó̤, ó̤i dĭh giéng Jane. Giéng-méng sèng-hâiu, Reed Tái-tái dò̤ ké̤ṳk Cēng siŏh hŭng piĕ, sê Jane gă-gă săng nièng sèng gié lì gì, hióng Reed Tái-tái dā-téng Jane gì siĕu-sék, gâe̤ng cê-gă gì mì-sāng gău ké̤ṳk Jane. Dŏng-sì, Reed Tái-tái piéng ĭ gōng Jane Eyre găk gŭ-ì-iêng bâng sī ·gó̤, hiêng-câi ĭ liòng-sĭng huák-hiêng, cêu gâe̤ng cĭng-sióng gó̤-só Jane.

Diōng gáu Thornfield hâiu, Rochester cêu hióng Jane Eyre giù-huŏng, Jane dák-éng lāu, huăng-huăng-hī ê̤ṳ-bê huŏng-lā̤. Dáng-sê găk huŏng-lā̤ sèng-hâiu ciáh báik-duòng Rochester ī-gĭng ô siŏh ciáh hăk-huák gì chă̤-cṳ̄. Jane Eyre iā siŏng-sĭng, liê-kŭi Thornfield Cŏng-huòng, sāi uòng sū-iū cièng-cài, siŏh-duô-dŏng có̤ ké̤ṳk-siăh, uŏng-hìng buăk-dō̤ diŏh mŭk-sṳ̆ St. John (St. John Rivers) chió-muòng sèng, ké̤ṳk St. John lâng ciáh ciā-muói géu chĭng-chāng, bêng-chiā dó̤i-chiū ĭ tō̤ diŏh có̤ sĭng-săng gì gĕ̤ng-cáuk. St. John huák-hiêng Jane sê ĭ biēu-muói. Ĭ hióng Jane giù-huŏng, iĕu-giù Jane gṳ̆ng ĭ kó̤ Éng-dô duòng gáu, dáng-sê Jane mò̤ éng-sìng. St. John mò̤ cŏng-dê̤ṳng Jane Eyre gì giók-é, tié-láu găng Jane gâe̤ng ĭ giék-huŏng. Ciā sèng-hâiu, Jane sák-sì-găng cĭng chiông tiăng giéng diŏh Rochester gáe̤ ĭ gì siăng-ĭng, iù-sê, Jane Eyre cêu tiék-dā̤ gê̤ṳ-cuŏk St. John gì chiāng-giù, diōng kó̤ Thornfield.

Gáu Thornfield sèng-hâiu, guòng bĭk cŏng-huòng biéng có̤ huōi-siĕu-diàng. Jane ciáh báik-diòng, ĭ mò̤ diŏh sèng-hâiu, Rochester gì diĕng-pă lâu-mā bóng huōi siĕu chió, cê-gă bié gáu chió-dīng tiéu giâ cê̤ṳ-sák ·gó̤. Rochester ôi lāu géu ĭ ă-tàu, siŏh bĕng chiū càng ·gó̤, mĕk-ciŭ iâ chăng-màng ·gó̤, dăng gŭ-kū siŏh ciéh nè̤ng, mò̤ nè̤ng āi-kó̤. Dáng-sê Jane Eyre cĭng-sĭng ái gì cêu sê Rochester, ĭ mò̤ hièng Rochester chăng-màng, gâe̤ng ĭ giék-huŏng, iōng siŏh ciéh giāng. Siēu-siók sák-guŏh, Rochester muŏk hō̤ siŏh lăk mĕk-ciŭ.

Gĭng-diēng dó̤i-bĕk[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikiquote
Wikiquote
Wiki Ngṳ̄-luŏh ô guăng-ṳ̀ Jane Eyre gì ngṳ̄-luŏh (Ĭng-ngṳ̄).
 • Nṳ̄ nâ dó̤i hī piĕ huàng-áuk gì nè̤ng cī-māng hō̤-tiáng cī-māng tiăng-chói, hī piĕ áuk-nè̤ng cêu â̤ buóh-ó̤i cuōng gì cêu cuōng gì, hùng-nó̤h dŭ ng giăng, īng-uōng dŭ mâ̤ gāi-guó, muōng biéng muōng ngài.
  • Jane dó̤i Hellen, dâ̤ 6 ciŏng
 • Cêu sáung guòng bĭk sié-gái dŭ hièng-hâung nṳ̄, siŏng-séng nṳ̄ iā ngài-áuk, nâ dĭh nṳ̄ cê-gă gì liòng-dĭ nêng-kō̤ nṳ̄, báik-diòng nṳ̄ mò̤ cô̤i, nṳ̄ cêu mâ̤ gáu mò̤ bèng-iū.
  • Hellen dó̤i Jane, dâ̤ 8 ciŏng
 • Gōng ìng-lôi găi-dŏng dó̤i bìng-cêng gì sĕng-uăk muāng-cé̤ṳk sê mò̤-nó̤h-sāi gì. Ĭ-gáuk-nè̤ng diŏh ô hèng-dông, bêng-chiā, nâ-sê-gōng ĭ-gáuk-nè̤ng tō̤ mâ̤ diŏh, huòi cêu cê-gă lì cháung-cô̤.
  • Jane, dâ̤ 12 ciŏng
 • Nguāi ng sê gŏng-gé̤ṳ sĭk-sṳ̆k, siòng-giĕ, sêng-cé dŭ ng sê kĕk nṳ̆k-tā̤ gâe̤ng nṳ̄ gōng uâ, sê nguāi gì lìng-hùng lā̤ gâe̤ng nṳ̄ lìng-hùng dó̤i-uâ, cêu chiông nguāi lâng ciéh nè̤ng giàng guó muó-dê, cà̤ kiê diŏh Siông-dá̤ kă â, bī-chṳ̄ bìng-dēng - buōng-dā̤ cêu sê ciŏng-uâng!
  • Jane dó̤i Rochester, dâ̤ 23 ciŏng

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikisource ô siŏng-guăng nguòng-sṳ̄ ùng-hióng