跳至內容

Mā-gì-dóng Uòng-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Mā-gì-dóng Uòng-guók (Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Μακεδονία) sê Gū Hĭ-lé-nà̤ să̤-báe̤k buô gì siŏh ciáh gū guók. Gŭng-nguòng sèng 4 sié-gī, Mā-gì-dóng mâing-mâing giòng-duâi kī-lì, gáu gŭng-nguòng sèng 336 nièng Ā-lĭk-săng-dâi siông-dài ī-hâiu, cĭng-hŭk lāu Hĭ-lé-nà̤, Pŏ̤-sṳ̆, Ăi-gĭk dēng duâi guók, séng-cé páh gáu Éng-dô kó̤, biéng có̤ siŏh ciáh dê-kuá Ĕu-ciŭ, Ā-ciŭ gâe̤ng Hĭ-ciŭ gì duâi dá̤-guók. Cièng 323 nièng, Ā-lĭk-săng-dâi sī hâiu, Mā-gì-dóng Dá̤-guók hŭng-liĕk siĕu-uòng.