跳至內容

Uòng Iòng-gĭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Uòng Lìng (王鏻, ? - 935 n.), nguòng-lài miàng-cê hô̤ lā̤ Uòng Iòng-gĭng (王延鈞), sê Ngū-dâi Sĕk-guók gì sèng-âu Mìng-guók gì dâ̤ 3 dâi huòng-dá̤. 926 nièng gáu 935 nièng câi-ôi.

Ĭ sê Uòng Sīng-dĭ gì dâ̤ 2 ciáh giāng. Có̤i cā sê Ciòng-ciŭ chié-sṳ̄. 926 nièng, Uòng Iòng-gĭng gâe̤ng Gióng-ciŭ chié-sṳ̄ Uòng Iòng-bīng hăk-bĭng páh Hók-ciŭ, ciŏng Mìng-uòng Uòng Iòng-hâng tài-sī. Hâiu-dòng hŭng ĭ có̤ Ŭi-ū-gŭng cáik-dô-sṳ̄ (威武軍節度使), Lòng-ià-uòng (琅琊王), Mìng-uòng (閩王). 931 nièng, Uòng Iòng-bīng tiăng gōng Uòng Iòng-gĭng bâng iā hēng, cêu dái bĭng páh Hók-ciŭ. Uòng Iòng-gĭng puái Uòng Ìng-dăk dó̤i-káung, ciŏng Uòng Iòng-bīng niăh lā̤ tài lâi.

Uòng Iòng-gĭng ciā nè̤ng iā mì-séng. Ĭ sáng dô̤-gáu, găk Hók-ciŭ kī iā sâ̤ gṳ̆ng-dâing. Ĭ sáng dô̤-sê̤ṳ Dìng Siū-nguòng gì uâ, buóh siōng có̤ huòng-dá̤, găk 932 nièng iéu-giù Hâiu-dòng hŭng ĭ có̤ Siông-cṳ̆-lêng (尚書令). Hâiu-dòng mò̤ chák ĭ, ĭ cêu gâe̤ng Hâiu-dòng duâng-ciók ék-chiék guăng-hiê. Dâ̤ nê nièng cê̤ṳ-chĭng huòng-dá̤, guók-hô̤ Dâi-mìng (大閩), nièng-hô̤ Lṳ̀ng-kiē (龍啓). Bô gióng-lĭk Ngū-miêu (五廟) lì gé cê-gă gì cū-cŭng, hŭng Gŏ̤-gái-săng (高蓋山) có̤ Să̤-nguŏ̤h (西嶽).

Uòng Iòng-gĭng gì lâu-mā sê Nàng-háng gì Chĭng-uōng Gŭng-ciō (清遠公主), bók-guó iā cā cêu sī lāu. Gáu-muōi-lāu bô tō̤ Gĭng-sê (金氏) có̤ lâu-mā, bók-guó gâe̤ng ĭ mò̤ gāng-cìng. Uòng Iòng-gĭng có̤i dṳ̀ng-é cê-gă gì sá̤-bò̤ Dìng Gĭng-hông (陳金鳳), găk gĭng-dáng Să̤-hù â-dā̤ ciŏng-muòng kī siŏh ciáh gṳ̆ng-dâing ké̤ṳk ĭ, nĭk-nĭk gâe̤ng ĭ cà̤ sô̤i lùng-sùng găk Să̤-hù diē-sié káh-dièu. Hók-ciŭ nè̤ng dŭ iā nô cī ciáh Dìng Gĭng-hông.

935 nièng, Uòng Iòng-gĭng bâng iā hēng, lĭk Dìng Gĭng-hông có̤ huòng-hâiu. Uòng Iòng-gĭng gì giāng Uòng Gié-bèng tiăng gōng ī-hâiu, huák-dông céng-biéng, páh gáu huòng-gṳ̆ng diē-sié, ciŏng Dìng Gĭng-hông tài-sī. Uòng Iòng-gĭng káung diŏh dióng â-dā̤, ké̤ṳk nè̤ng huák-hiêng, gĭk gūi dŏ̤ giàng kó̤. Uòng Iòng-gĭng tiáng buóh sī, gṳ̆ng-nṳ̄ káng mâ̤ giâ, ciŏng ĭ tì-tài sī. Miêu-hô̤ Hiê-cŭng (惠宗), ié-hô̤ Cà̤-sé̤ṳk Mìng-háu Huòng-dá̤ (齊肅明孝皇帝).