Wikipedia:Dâi-sé̤ṳ-guāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wikipedia Dâi-sé̤ṳ-guāng
閩東語維基百科大使館
Embassy of the Min Dong Wikipedia
Ambassade • Embassy • Legatio • سفارة • Посольство • Botschaft • Ambasadorejo • 大使館
(en)Welcome to the embassy of the Min Dong Wikipedia! If you have any announcements or questions regarding interlanguage issues or the Min Dong Wikipedia, you are invited to post them here or to the Talk page for this article.
Message the embassy
(zh-cmn-hant)歡迎來到閩東語維基百科的大使館!如果您有任何關於跨語言或閩東語維基百科的提議或問題,請在此處或條目的討論頁提出。
聯繫大使
(zh-cmn-hans)欢迎来到闽东语维基百科的大使馆!如果您有任何关于跨语言或闽东语维基百科的提议或问题,请在此处或条目的讨论页提出。
联系大使
(zh-cdo-hani)歡迎來遘閩東語(平話)維基百科其大使館!如果汝有一切關於跨語言或者閩東語(平話)維基百科其提議或者問題,起動汝敆租塊或者條目其討論頁提出。
聯繫大使
(zh-cdo-latn)Huăng-ngìng lì-gáu Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (Bàng-uâ) Wikipedia gì dâi-sé̤ṳ-guāng! Ṳ̀-guō nṳ̄ âu ék-chiék guăng-ṳ̀ kuá ngṳ̄-ngiòng hĕ̤k-chiā Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (Bàng-uâ) Wikipedia gì tì-ngiê hĕ̤k-chiā ông-tà̤, kī-dâe̤ng nṳ̄ găk cŭ-uái hĕ̤k-chiā tō̤-lâung hiĕk tì-chók.
Lièng-hiê dâi-sé̤ṳ
(zh-lzh-hant)鵠棲黃桐,士安所出,是以《公羊》侈齊,《離騷》徵楚。閩中君子,母語響鐸。《詩》有攻錯之勸,《禮》則學友之義。於是締葺使館,恭聆賢言。今有識光臨,倒屣相迎!重舌九譯,爰徧教於巽隅。研辭琢理,亦積學於東溟。凡我維基之務,無細無巨,咸宜賜教使館,惠造條目其議頁,吾等懽忻之至。
致書

大使館簡介/Dâi-sé̤ṳ-guāng gāng-gái (Introduction of the embassy)

(zh-cdo-hani)維基媒體基金會計劃都是多語言其,幾百萬種語言其維基都有成千上萬其編輯者,伊各儂嘢稠互相需要幫助。
(zh-cmn-hant)維基媒體基金會計劃都是多語言的,幾百萬種語言的維基都有成千上萬的編輯者,他們經常互相需要幫助。
(en)Wikimedia Foundation projects are multilingual, with wikis in hundreds of languages being actively worked on and plenty more ready to go.


(zh-cdo-hani)茲萆維基媒體大使館是幫助跨語言問題資源其地方——影響儂家全部儂共跨語言鏈接其站點範圍政策共軟件決定。
(zh-cmn-hant)這個維基媒體大使館是幫助跨語言問題資源的地方——影響我們大家和跨語言鏈接的站點範圍政策與軟件決定。
(en)This Wikimedia Embassy is a place for resources to help with cross-language issues — site-wide policy and software decisions that affect all of us and interlanguage linking.


(zh-cdo-hani)如果汝卜想對手,起動汝敆汝自家語言其維基上開設蜀萆差無多其頁面,再共伊幾萆都鏈起去。仱再共汝自家加遘下底其維基媒體大使列表臺中。
(zh-cmn-hant)如果您想要幫忙,請您在您自己語言的維基上開設一個等價的頁面,再把它們都鏈接起來。然後再把你自己添加到下面的維基媒體大使列表中。
(en)If you would like to help, please set up an equivalent page on your own language's wiki and link them together, and list yourself as a Wikimedia Ambassador below.


(zh-cdo-hani)起動汝參考蔣蔣創建新其語言版本來了解蔣蔣依據汝敆𡅏使其語言建立新其維基百科全書。
(zh-cmn-hant)請您參考如何創建新的語言版本來了解如何依據您正在使用的語言建立新的維基百科全書。
(en)Please read How to start a new Wikipedia to learn how to create a new Wikipedia based on the language you are using.(zh-cdo-hani)𣍐別講閩東語(平話)其儂
(zh-cmn-hant)不會說閩東語的人
(en)For non-Min-Dong speakers


(zh-cdo-hani)Wikipedia:Guestbook for Non-Min-Dong Speakers提供地方來使閩東語(平話)以外其語言交流。
(zh-cmn-hant)Wikipedia:Guestbook for Non-Min-Dong Speakers提供地方用於使用閩東語以外的語言來交流。
(en)Wikipedia:Guestbook for Non-Min-Dong Speakers provides communication possibility with other users in other languages than Min Dong language.

大使/Dâi-sé̤ṳ (Ambassadors)

(zh-cdo-hani)茲萆是敆閩東語(平話)維基百科底裡真稠活動其大使清單。如果汝卜想對手,起動將汝其名字共汝講其語言加遘茲萆清單底裡。

(zh-cmn-hant)這是閩東語維基百科的活躍大使列表。如果您想要提供幫助,請將您的名字和您說的語言添加到這個列表中。

(zh-cmn-hans)这是闽东语维基百科的活跃大使列表。如果您想要提供帮助,请将您的名字和您说的语言添加到这个列表中。

(en)This is a list of ambassadors who are active on Min Dong Wikipedia. If you would like to offer some help, please feel free to add your name and the languages you speak to the list.

Ĭng-guókMī-guók英語/Ĭng-ngṳ̄ (English)

Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guókDṳ̆ng-huà Mìng-guók漢語普通話/Háng-ngṳ̄ Pū-tŭng-uâ (Mandarin Chinese)

Chĭng-dièu漢語文言文/Háng-ngṳ̄ Ùng-ngiòng-ùng (Classical Chinese)

Huák-guók法語/Huák-ngṳ̄ (French/français)

閩南語/Mìng-nàng-ngṳ̄ (Min Nan Chinese/Bân-lâm-gú)

Dáik-guók德語/Dáik-ngṳ̄ (German/Deutsch)

Nĭk-buōng日語/Nĭk-ngṳ̄ (Japanese/日本語)

Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guókDâi-hàng Mìng-guók朝鮮語/Dièu-siēng-ngṳ̄/韓國語/Hàng-guók-ngṳ̄ (Korean/조선말/한국어)

關聯項目/Guăng-lièng hâung-mŭk (Relevant projects)