Chók-cê̤ṳ Wikipedia

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


硅其電子示意圖

,也叫香港臺灣),是蜀種化學元素,伊其原子序數是14,元素符號是Si。敆生活臺中硅有野価其使法,譬如講做電腦芯片,做半導體材料。

做硅其方法[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

化硅共反應:

硅共氣反應:

化硅共氣反應:

常見反應[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

硅共氣反應:

硅共氣反應:

化硅共反應:

二氧化硅[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

紫水晶其實就是二氧化硅

二氧化硅是硅其常見氧化物,伊其溶沸點野懸,也野硬。水晶其實就是二氧化硅,玻璃共光導纖維也是伊做其。[1]紫水晶其實也是二氧化硅做其。

注意:鹼性溶液共二氧化硅會反應,所以鹼性溶液伓使玻璃其蓋蓋。

化學方程式:

參考資料[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 苏教版化学1必修. 江苏教育出版社. . 61.