Chók-cê̤ṳ Wikipedia

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


鎂其電子示意圖

,是蜀種化學元素,伊其原子序數是12,元素符號是Mg。伊也是蜀種野活潑其金屬,所以做合金野好。鎂敆燃燒其前後會放出野白其光,所以信號彈共焰使伊做也野好。

鎂其提取[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

工業做鎂一般都是趁海水裡勢其氯化鎂提取出其,方法敆下底。

1.高溫加熱石灰石/大理石,做出氧化

2.做出其氧化,做出氫氧化

(注意:一般使氧化,其實氫氧化也蜀樣,但是野貴。所以下底都是使氫氧化

3.做出其氫氧化共氯化鎂反應:

4.做出其氫氧化鎂共鹽酸反應:

(這兩步敆工業臺中叫富集)

5.電解化鎂:

常見反應[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

化氫氣體臺中加熱鎂共

鎂敆氣其下燃燒:

鎂敆氣其下燃燒:

鎂敆二氧化下燃燒:

鎂共鹽酸反應:

化三鎂共反應: