Có̤ buáng-dâung

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Có̤ buáng-dâung(做半段) sê Hók-ciŭ diŏh chék-nguŏk-buáng sêng-âu gì siŏh cṳ̄ng hŭng-sṳ̆k.

Có̤ buáng-dâung sê iù gô-dā̤ gì gău-siâ(郊社) huák-diēng lì gì, có̤ gì sì-găng chă-bók-dŏ̤ dŭ găk muōi siŏh nièng gì chék-nguŏk-buáng ī-hâiu. Cī sêng-âu có̤-chèng-gì nè̤ng bī-gáu èng, nùng-chŏng duâi bô-hông dŭ â̤ kéng-cé̤ṳk siŏh hâ, bái siŏh bái tū-dê gâe̤ng cū-cŭng. Găk Hók-ciŭ-uâ diē-sié, „buáng dâung“ iâ ô „siŏh dâung gì siŏh-buáng“ gì é-sé̤ṳ; bô gă lā̤ buáng dâung cêu sê ngô chióh, gâe̤ng „ô chiók“ gì tĕ̤k-ĭng iā chiông, gó-chṳ̄ iâ ô „ô ciū siăh“ gì é-sé̤ṳ. Hók-ciŭ gáuk dê có̤ buáng-dâung gì sì-găng dŭ mâ̤ siŏh-iông, pī-ṳ̀ gōng Gū-liāng sê diŏh chék-nguŏk chĕ̤ chék, Chŏng-săng-kṳ̆ gì Ngiê-sê̤ṳ diŏh báik-nguŏk chĕ̤ sé, Siàng-muòng diŏh báik-nguŏk chĕ̤ báik, Huài-ăng sê diŏh gāu-nguŏk sĕk-ngô.

Muōi siŏh chió găk có̤ buáng-dâung cĭ sèng dŭ â̤ chiāng nè̤ng-káh lì, chŏng gâe̤ng chŏng cĭ-găng iâ â̤ hô̤-siŏng chiāng kó̤ siăh-ciū. Áng ék-buăng gì tiàng-sê̤ṳ, cāi-tàu sèng gé̤ng, â-dáu bà̤ ciū chiāng-káh, bóng páu-diông, siĕu cièng-cāi, cāi-ĭ. Ék-buăng lì gōng có̤ buáng-dâung dŭ iā nâu-iĕk, ô gì sèng-âu gó â̤ chiāng nè̤ng lì chióng mìng-kiŏk, gōng bìng-uâ, hĕ̤k-ciā biĕu-iēng chiĕ-chióng.

Sṳ̆k-ngṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  • Hāi-chĕk có̤ buáng-dâung(海賊做半段): bī-ê̤ṳ gá cṳ̀-pĭ.