Chék-nguŏk-buáng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chék-nguŏk-buáng (七月半) sê Dṳ̆ng-guók gì siŏh ciáh diòng-tūng cáik-nĭk, diŏh nùng-lĭk gì 7 nguŏk 15 hô̤. Áng mì-séng gì gōng-huák, ngô-sī-gūi â̤ găk cī siŏh nĭk giàng chók lì uăk-dông, gó-chṳ̄ diŏh buó-siĕ nék-giāng nó̤h ké̤ṳk ĭ.

Hók-ciŭ-nè̤ng diŏh chék-nguŏk-buáng â̤ có̤ buáng-dâung.


Hók-ciŭ nè̤ng gì diòng-tūng cáik-nĭk
Săng-sĕk-màng-buŏ | Chŭng-cáik | Nguòng-siĕu-cáik (Ciáng-nguŏk-sĕk-ngô) | Â-gāu-cáik | Chĭng-mìng | Ngô-nguŏk-cáik (Duăng-ngū) | Chék-nguŏk-chék (Chék-sĭk) | Chék-nguŏk-buáng (Gūi-cáik) | Báik-nguŏk-cáik (Dṳ̆ng-chiŭ) | Gāu-nguŏk-gāu (Tṳ̀ng-iòng) | Dĕ̤ng-cáik (Dĕ̤ng-cé) | Cié-cáu