Chék-nguŏk-buáng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chék-nguŏk-buáng (七月半, muōi-cê iâ tĕ̤k-có̤ „buăng“) sê Dĕ̤ng Ā gì siŏh-ciáh diòng-tūng cáik-nĭk, diŏh nùng-lĭk gì chék-nguŏk sĕk-ngô.

Chék-nguŏk-buáng buōng-dā̤ găk gū-cā sì-hâiu, sê kéng-cé̤ṳk hŭng-siŭ (豐收), siù-siâ (酬謝) duâi-dê gì cáik-nĭk. Âu-sāu Dô̤-gáu ciŏng cī siŏh-nĭk káng có̤ Dê-guăng (地官) siá-cô̤i (赦罪) gì nĭk-cī, hô̤ dṳ̆ng-nguòng-cáik (中元節). Hŭk-gáu diòng-diē ī-hâiu, bô ciŏng cī siŏh-nĭk dŏng có̤ uò-làng-buòng-cáik (盂蘭盆節). Dái-lièng Dĕ̤ng Ā ŭ-kĭk cŭng-gáu (巫覡宗教) gâe̤ng mìng-găng séng-ngiōng (信仰) hông siŏh-dŏi, iā sâ̤ dê-huŏng găk cī siŏh-nĭk â̤ có̤ gáuk-cṳ̄ng gáuk-sáik gì uăk-dông.

Áng mì-séng gì gōng-huák, ngô-sī-gūi â̤ găk cī siŏh-nĭk giàng chók-lì uăk-dông, gó-chṳ̄ diŏh buó-siĕ nék-giāng nó̤h ké̤ṳk ĭ.

Hók-ciŭ-nè̤ng diŏh chék-nguŏk-buáng â̤ có̤ buáng-dâung.