Dài-uăng nguòng-cê̤ṳ-mìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dài-uăng nguòng-cê̤ṳ-mìng sê dó̤i Dài-uăng sū-iū nguòng-cê̤ṳ-mìng mìng-cŭk gì tūng-chĭng. Dài-uăng nguòng-cê̤ṳ-mìng gâe̤ng gô-dā̤ Mìng-uŏk gì nguòng-cê̤ṳ-mìng ô iā chĭng gì háik-tūng guăng-hiê.

Dài-uăng nguòng-cê̤ṳ-mìng gì mìng-cŭk[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]