跳至內容

Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Báe̤k-piéng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Báe̤k-piéng (閩東語北片), iâ hô̤ lā̤ Hók-nìng-piéng (福寧片), sê Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì siŏh ciáh huŏng-ngiòng piéng-kṳ̆. Sāi ciā piéng-kṳ̆ gì huŏng-ngiòng gì nè̤ng ciō-iéu diêu diŏh gô-dā̤ gì Hók-nìng-hū hŭ-uái, iâ cêu sê ăk gĭng-dáng Hók-gióng dĕ̤ng-báe̤k buô gì Nìng-dáik dṳ̀ kó̤ chê-kṳ̆, Kŭ-chèng gâe̤ng Bìng-nàng cĭ ngôi gì dê-huŏng, bău-guák Hók-ăng, Hà-puō, Ciá-ìng, Hók-tīng, Sêu-nìng gâe̤ng Ciŭ-nìng. Chŭi-iòng-gōng diŏh lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng Hà-puō ciáh sê Hók-nìng-hū gì hèng-céng dṳ̆ng-sĭng, dáng-sê ôi-dé ô nék-giāng piék; gău-tŭng huŏng-biêng gì Hók-ăng sê gĭng-cá̤ gâe̤ng ùng-huá gì dŭng-sĭng, īng-hiōng-lĭk có̤i duâi. Gó-chṳ̄ gĭng-dáng nè̤ng ciŏng Hók-ăng-uâ dóng Báe̤k-piéng gì dâi-biēu huŏng-ngiòng.

Báe̤k-piéng bō̤-làu iā sâ̤ gô-dā̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì ĭng, gâe̤ng Nàng-piéng gău-liù ô káung-nàng. Nìng-dáik chê-kṳ̆ tūng-ê̤ṳng gì Nìng-dáik-uâ, nguòng-lài sê sṳ̆k Báe̤k-piéng gì, gĭng-dáng ī-gĭng gāi siàng sṳ̆k Nàng-piéng lāu.

Huŏng-ngiòng

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]