Să̤-câung (1912–1951)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Să̤-câung Uòng-guók
Să̤-câung Uòng-guók gì guók-gì

Să̤-câung Uòng-guók (Câung-ngṳ̄: བོད་) sê Să̤-câung găk 1912 nièng gáu 1951 nièng cĭ-găng sĭk-cié còng-câi gì siŏh ciáh dŭk-lĭk céng-dê sĭk-tā̤. Ciā guók-gă ké̤ṳk Dṳ̆ng-huà Mìng-guók hô̤ có̤ „Să̤-câung Dê-huŏng“ (西藏地方), bók-guó Dṳ̆ng-huà Mìng-guók céng-hū mò̤-niĕ-ài tūng-dê ĭ.

1912 nièng, Háng-dê (漢地) huák-sĕng Sĭng-hâi Gáik-mêng, Muāng-chĭng miĕk-uòng, sìng-lĭk Dṳ̆ng-huà Mìng-guók. Dalai Lama 13-sié găk Lă-sák sŏng-buó Să̤-câung dŭk-lĭk. Ciā guók-gă găk Dâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéng gì sèng-âu gâe̤ng Nazi Dáik-guók, Dâi-nĭk-buōng Dá̤-guók gì guăng-hiê mâ̤ ngài.

1950 nièng, Dṳ̆ng-guók Ìng-mìng Gāi-huóng-gŭng huák-dông Chamdo Ciéng-ĭk, Să̤-câung ké̤ṳk ĭ páh suŏ. Dalai Lama 14-sié puái nè̤ng kó̤ Lièng-hăk-guók kóng-gó̤ Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók „chĭng-liŏh“, bók-guó mò̤ nè̤ng chák ĭ. 1951 nièng, Să̤-câung céng-hū gâe̤ng Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók céng-hū chiĕng-diâng Sĕk-chék-dièu Hiĕk-ngiê, ciáng-sék dàu-hòng, gāi có̤ Dṳ̆ng-guók gì Să̤-câung Cê̤ṳ-dê-kṳ̆.