Uòng Iòng-hĭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Uòng Hĭ (王曦, ? - 944 n.), nguòng-lài miàng-cê hô̤ lā̤ Uòng Iòng-hĭ (王延曦), sê Ngū-dâi Sĕk-guók gì sèng-âu Mìng-guók gì dâ̤ 4 dâi huòng-dá̤. 939 nièng gáu 944 nièng câi-ôi.

Uòng Iòng-hĭ sê Uòng Sīng-dĭ gì giāng, sê Uòng Iòng-hâng, Uòng Iòng-gĭng gì diê, iâ sê Uòng Iòng-céng gì gŏ̤. Uòng Iòng-hĭ găk Uòng Gié-bèng câi-ôi gì sèng-âu sê cō̤-páuk-siâ (左僕射) giĕng dùng-bìng-ciŏng-sê̤ṳ (同平章事). Uòng Gié-bèng dó̤i cŭng-sék tái-dô dŭ mâ̤ hō̤, giăng ĭ-gáuk-nè̤ng cô̤-huāng. Uòng Iòng-hĭ ciŏng diĕng-pă, ké̤ṳk Uòng Gié-bèng niăh lā̤ guŏng diŏh chió lā̤. 939 nièng, ciŏng-gŭng Ciŏ Ùng-céng, Lièng Tṳ̀ng-ngê̤ṳ cô̤-huāng, ciŏng Uòng Gié-bèng tài sī, niông ĭ có̤ huòng-dá̤, nièng-hô̤ Īng-lṳ̀ng (永隆).

Uòng Hĭ gâe̤ng Uòng Gié-bèng séng-gák iā chiông, bêng-chiă bī ĭ gó lā̤ ngài. Ĭ gâe̤ng Gióng-ciŭ chié-sṳ̄ Uòng Iòng-céng có̤ mâ̤ huò. 940 nièng, Uòng Hĭ puái bĭng páh Gióng-ciŭ, ciā ciéng-cĕng siŏh páh cêu páh iā sâ̤ nièng.

Uòng Hĭ ciā nè̤ng iā dŏ̤ ngì, buóh siōng tài sī Ciŏ Ùng-céng, Lièng Tṳ̀ng-ngê̤ṳ lâng ciáh nè̤ng. Dáng-sê ciā dâi-gié ké̤ṳk lâng ciáh nè̤ng sĕng báik lāu, găk 944 nièng, ciŏng Uòng Hĭ áng-sák. Găk Hók-ciŭ gì Mìng-guók cŭng-sék dŭ ké̤ṳk cī lâng ciáh nè̤ng tài ták. Miêu-hô̤ Gīng-cŭng (景宗), ié-hô̤ Iô-ùng Guōng-ū Mìng-séng Nguòng-dáik Lṳ̀ng-dô̤ Dâi-háu Huòng-dá̤ (睿文廣武明聖元德隆道大孝皇帝).