Gāu-nguŏk-gāu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gāu-nguŏk-gāu (九月九), iâ hô̤ lā̤ Tṳ̀ng-iòng (重陽), sê Dṳ̆ng-guók gì siŏh ciáh diòng-tūng cáik-nĭk, diŏh nùng-lĭk gì 9 nguŏk 9 hô̤. Ciā cáik-nĭk diŏh hâu-sông lâu-nè̤ng, iâ hô̤ lā̤ lâu-nè̤ng-cáik (老儂節). Cī siŏh nĭk iâ â̤ dĕng-gŏ̤ (登高).