Lìng-téng cī piĕng dèu-mŭk

Nguòng-siĕu-cáik

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hók-ciŭ Nguòng-siĕu-cáik gṳ̄-hèng gì Dĭng-huôi.

Nguòng-siĕu-cáik (元宵節) sê Dṳ̆ng-guók diòng-tūng gì nièng-cáik, nĭk-gĭ sê gô-lĭk Ciăng-nguŏk sĕk-ngô, sê kéng-cé̤ṳk sĭng-nièng gì muōi-nĭk. Găk Hók-ciŭ dēng nàng-huŏng dê-kṳ̆, gáuk-gă-gáuk-ciō dŭ cṳ̄ Nguòng-siĕu-uòng siăh, màng-buŏ gṳ̄-hèng Dĕng-huôi (燈會), diòng-méng cêng nâu-iĕk.

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Nguòng-siĕu-cáik ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.


Hók-ciŭ nè̤ng gì diòng-tūng cáik-nĭk
Săng-sĕk-màng-buŏ | Chŭng-cáik | Nguòng-siĕu-cáik (Ciáng-nguŏk-sĕk-ngô) | Â-gāu-cáik | Chĭng-mìng | Ngô-nguŏk-cáik (Duăng-ngū) | Chék-nguŏk-chék (Chék-sĭk) | Chék-nguŏk-buáng (Gūi-cáik) | Báik-nguŏk-cáik (Dṳ̆ng-chiŭ) | Gāu-nguŏk-gāu (Tṳ̀ng-iòng) | Dĕ̤ng-cáik (Dĕ̤ng-cé) | Cié-cáu