Báik-nguŏk-cáik

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Sĭng-gă-pŏ̤Huà-ìng kéng-cé̤ṳk Báik-nguŏk-cáik, 2006 nièng

Báik-nguŏk-cáik (八月節), iâ hô̤ lō̤ Dṳ̆ng-chiŭ-cáik (中秋節), Báik-nguŏk sĕk-ngô (八月十五), sê Ā-ciŭ ìng-mìng cà̤ ô gì cáik-nĭk. Báik-nguŏk-cáik gì lĭk-sṳ̄ â̤ dŭi-sùi gáu Ciŭ-dièu cĭ sèng. Dòng-dièu ī-hâiu, bô biéng có̤ Dṳ̆ng-guók dék dê̤ṳng-iéu gì diòng-tūng cáik-nĭk.

Báik-nguŏk-cáik gì nĭk-gĭ sê gô-lĭk Báik-nguŏk sĕk-ngô (sĭng-lĭk ék-buăng sê Gāu-nguŏk-dṳ̆ng hĕ̤k-ciā nguŏk-dā̤). Hī sŏ̤h gĕ̤ng, tiĕng gà̤-dēng gì nguŏk dék ièng dék guŏng, chiông-chĭng hâ-tiĕng gì hŭng-hó gì siŭ-hĕk. Báh-sáng găk Báik-nguŏk-cáik siăh nguŏk-biāng.

Gŏng-gé̤ṳ Dṳ̆ng-guók sìng-uâ, Báik-nguŏk-cáik gì lài-lĭk ké̤ṳk Siòng-ngò̤ (嫦娥) gâe̤ng Hâiu-ngiê (后羿) gì gū-sê̤ṳ ô găng-guó.


Hók-ciŭ nè̤ng gì diòng-tūng cáik-nĭk
Săng-sĕk-màng-buŏ | Chŭng-cáik | Nguòng-siĕu-cáik (Ciáng-nguŏk-sĕk-ngô) | Â-gāu-cáik | Chĭng-mìng | Ngô-nguŏk-cáik (Duăng-ngū) | Chék-nguŏk-chék (Chék-sĭk) | Chék-nguŏk-buáng (Gūi-cáik) | Báik-nguŏk-cáik (Dṳ̆ng-chiŭ) | Gāu-nguŏk-gāu (Tṳ̀ng-iòng) | Dĕ̤ng-cáik (Dĕ̤ng-cé) | Cié-cáu