Báik-nguŏk-cáik

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sĭng-gă-pŏ̤Huà-ìng có̤ huă-dĕng kéng-cé̤ṳk Báik-nguŏk-cáik

Báik-nguŏk sĕk-ngô (八月十五), iâ hô̤ lō̤ Dṳ̆ng-chiŭ-cáik (中秋節)[Ció 1], Báik-nguŏk Dṳ̆ng-chiŭ, Báik-nguŏk-cáik (八月節), sê Ā-ciŭ ìng-mìng cà̤ ô gì cáik-nĭk. Báik-nguŏk-cáik gì lĭk-sṳ̄ â̤ dŭi-sùi gáu Ciŭ-dièu cĭ sèng. Dòng-dièu ī-hâiu, bô biéng có̤ Dṳ̆ng-guók dék dê̤ṳng-iéu gì diòng-tūng cáik-nĭk.

Hók-cĭu lā̤-biāng
Nguŏk-biāng

Báik-nguŏk-cáik gì nĭk-gĭ sê gô-lĭk Báik-nguŏk sĕk-ngô (sĭng-lĭk ék-buăng sê gāu-nguŏk-dṳ̆ng gáu sĕk-nguŏk siông-sùng). Hī siŏh gĕ̤ng, tiĕng gà̤-dēng gì nguŏk dék ièng dék guŏng, chiông-dĭng hâ-tiĕng gì hŭng-hó gì siŭ-hĕk. Găk Báik-nguŏk-cáik, Dṳ̆ng-guók gáuk-dê băh-sáng cà̤ siăh nguŏk-biāng. Hók-cĭu gó ô siăh lā̤-biāng gì hŭng-sṳ̆k.

Gŏng-gé̤ṳ Dṳ̆ng-guók sìng-uâ, Báik-nguŏk-cáik gì lài-lĭk ké̤ṳk Siòng-ngò̤ (嫦娥) gâe̤ng Hâiu-ngiê (后羿) gì gū-sê̤ṳ ô găng-guó.

Muōi-ció[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 20 sié-gī gì sì-hâiu gōng „báik-nguŏk sĕk-ngô“ bī-gáu sâ̤. Ī-hâiu ciáh ô gōng „dṳ̆ng-chiŭ“.