跳至內容

Săng-sĕk-màng-buŏ

Lìng-téng cī piĕng dèu-mŭk
Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Săng-sĕk-màng-buŏ (三十暝晡), iâ hô̤ lā̤ niék-gāu-màng (廿九暝), sê cī nùng-lĭk chŭng-cáik cĭ sèng gì hī siŏh nĭk. Cī siŏh nĭk găk Dĕ̤ng-ā ùng-huá diē-sié sê siŏh nièng dâi-dŏng iā dâe̤ng-iéu gì siŏh nĭk. Áng diòng-tūng gì hŭng-sṳ̆k, siŏh chió nè̤ng diŏh áung diŏh hŭ-uái dīng sĭng-nièng chŭng-cáik lì kó̤ mâing ciáh â̤ kó̤-káung.