Lìng-téng cī piĕng dèu-mŭk

Săng-sĕk-màng-buŏ

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Săng-sĕk-màng-buŏ (三十暝晡), iâ hô̤ lā̤ niék-gāu-màng (廿九暝), sê cī nùng-lĭk chŭng-cáik cĭ sèng gì hī siŏh nĭk. Cī siŏh nĭk găk Dĕ̤ng-ā ùng-huá diē-sié sê siŏh nièng dâi-dŏng iā dâe̤ng-iéu gì siŏh nĭk. Áng diòng-tūng gì hŭng-sṳ̆k, siŏh chió nè̤ng diŏh áung diŏh hŭ-uái dīng sĭng-nièng chŭng-cáik lì kó̤ mâing ciáh â̤ kó̤-káung.


Hók-ciŭ nè̤ng gì diòng-tūng cáik-nĭk
Săng-sĕk-màng-buŏ | Chŭng-cáik | Nguòng-siĕu-cáik (Ciáng-nguŏk-sĕk-ngô) | Â-gāu-cáik | Chĭng-mìng | Ngô-nguŏk-cáik (Duăng-ngū) | Chék-nguŏk-chék (Chék-sĭk) | Chék-nguŏk-buáng (Gūi-cáik) | Báik-nguŏk-cáik (Dṳ̆ng-chiŭ) | Gāu-nguŏk-gāu (Tṳ̀ng-iòng) | Dĕ̤ng-cáik (Dĕ̤ng-cé) | Cié-cáu