Dĕ̤ng-cáik

Lìng-téng cī piĕng dèu-mŭk
Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dĕ̤ng-cáik (冬節) sê Dĕ̤ng Ā gì siŏh ciáh diòng-tūng gì cáik-nĭk, guó gì sì-găng diŏh dĕ̤ng-cé hī siŏh nĭk. Dĕ̤ng-cé, sê Dṳ̆ng-guók gô-lĭk gì niék-sé cáik-ké cĭ-ék. Cī siŏh nĭk, báe̤k-buáng-giù màng-buŏ dék dòng, nĭk-dŏng dék dōi.

Dṳ̆ng-guók gáuk-dê có̤ Dĕ̤ng-cáik gì huŏng-sék gáuk-iông. Báe̤k-huŏng-nè̤ng ék-buăng diŏh siăh giēu, nàng-huŏng-nè̤ng ék-buăng siăh diĕng-nó̤h. Hók-ciŭ-nè̤ng găk Dĕ̤ng-cáik diŏh siăh (𥻵).

Siăh nó̤h[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chŏ̤ uòng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ciō dèu-mŭk:

Chŏ̤ uòng (搓丸, 搓圓), iâ hô̤ lā̤ chŏ̤ sì. Sì sê Hók-cĭu ciáh ô gì siăh gì nó̤h. Ék-buăng sê dĕ̤ng-cáik sèng siŏh màng-buŏ — iâ cêu-sê chŏ̤-sì-màng (搓𥻵暝), duâi-nè̤ng niè-giāng-gŏ̤ ôi siŏh-dó̤h, sŭk-mī-hūng ké̤ṳk chŏ̤ lâng kó̤, cuòi hô̤ lā̤ nuòi chá̤ (捼粞). Ĭng-ôi dĕ̤ng-cáik sê siŏh-biĕh tuàng-tuàng uòng-uòng gì nĭk-cī, gó-chṳ̄ chŏ̤ ièng-ièng-nióh. Cĭ-hâiu bóng iā gòng gì cūi lā̤ cṳ̄ sṳ̆k, găk ciĕ-mà huă-săng-hūng lā̤ bó̤-dâung sì, siăh kó̤ bô diĕng bô hiŏng.