Hók-ciŭ dê-tiék

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hók-ciŭ dê-tiék
Hók-ciŭ Dê-tiék gì biĕu-cé, nguôi-hìng sê Hók-ciŭ chê-chéu sṳ̀ng-chéu, tā̤-hiêng Hók-ciŭ dê-huŏng gì dĕk-dĭng; chéu-gáng buô-hông siék-gé ùi dê-tiék gūi-dô̤ gì iông-sék, gó ciŏng tàu-buô lièng-ciék kī kó̤ có̤-siàng „M“ gì iông-sék.
Kái-lāng
Ông-ìng dê-kṳ̆ Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê
Hók-ô cṳ̄ng-lôi siàng-chê gūi-dô̤ gău-tŭng hiê-tūng
cūng-só 15
- Găk ông-ìng 1 (1 hô̤ siáng)
- Găk gióng-siék 5 (bău-guák 1 hô̤ siáng 2 gĭ, 2 hô̤ siáng, 4 hô̤ siáng, 5 hô̤ siáng, 6 hô̤ siáng)
- Găk giĕ-hĕk 9
dòng-dô 24.89 gŭng-lī
Chiă-câng cūng-só 21
Gūi-dô̤ biĕu-cūng 1435 hò̤-mī
Liĕk-chiă biĕng-cū 6 cáik
Ông-ìng séng-sék
Ông-ìng sì-gĭ 2016 n. 5 ng. 18 h.gáu hiêng-câi
Ông-ìng dăng-ôi Hók-ciŭ Dê-tiék Cĭk-tuàng Iū-âing Gŭng-sĭ (福州地鐵集團有限公司)
Hók-ciŭ Dṳ̆ng-diêng-kuŏ Gūi-dô̤ Gău-tŭng Iū-âing Gŭng-sĭ (福州中電科軌道交通有限公司)
Sìng-káh-liông gâe̤ng-cūng ô 358.8 uâng ìng-ché̤ṳ
(gáu 2017 n. 2 ng. 5 h.)[1]
- Uōng-câng www.fzmtr.com
Hók-ciŭ Dê-tiék Duâi-â gâe̤ng diŏh gióng-siék gì Dăk-dô̤-câng

Hók-ciŭ Dê-tiék sê dó̤i Hók-ciŭ sū-iū dê-tiék gì tūng-chĭng. 2017 nièng 1 nguŏk 6 hô̤, Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng ciòng-siàng kăi-sṳ̄ sāi.

Siáng-lô[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

HÓK-CIŬ DÊ-TIÉK CIÒNG-DÙ

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 福州地铁1号线客运量达358万人次 互聯網檔案館存檔,存檔日期2017-02-20.