跳至內容

Bĭng-hāi kuái-siáng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Hók-ciŭ dê-tiék F1 hô̤ siáng dêng-hióng lì gì)

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Bĭng-hāi kuái-siáng
滨海快线
Gĭ-buōng cṳ̆-lâiu
Câung-huóng Lā̤ kī
Ìng-ông dê-kṳ̆  Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê
Kī-diēng
Cṳ̆ng-diēng
Hók-ciŭ huōi-chiă-câng
Ùng-liāng
Chiă-câng 15
Hók-ô
Hók-ô lôi-hìng Dê-tiék
Hiê-tūng Hók-ciŭ dê-tiék
Lĭk-sṳ̄
Gié-sŭk
Diô-siáng dòng-dô 62.4 km (38.8 mi)
Gūi-dô̤ lôi-hìng Dê-hâ tiék-lô, Gŏ̤-gá tiék-lô
Gūi-dô̤ biĕu-cūng 1,435 mm (4 ft 8+12 in)
Sók-dô 140 km/h

Bĭng-hāi kuái-siáng (濱海快線), iâ hô̤ lā̤ F1 siáng, ciáng-giĕ miàng-cê Hók-ciŭ gáu Diòng-lŏ̤h Gĭ-diòng siàng-cié tiék-lô, sê Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê gì siŏh-dèu lā̤ kī gì dê-tiék siáng-lô. 2019 nièng kăi-sṳ̄ kī, gié-hĕk 2024 nièng tŭng-chiă.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]