Iók-hâng, Săng Cṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Iók-hâng, Săng Cṳ̆ (約翰三書, dōi-siā: 3Ih.) sê Ià-sŭ-gáu Sĭng-iók Séng-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]