Lìng Hŭi-ĭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lìng Hŭi-ĭng
Mū-ngṳ̄-miàng 林徽因
Chók-sié Hòng-ciŭ Edit this on Wikidata
Buōng-miàng 林徽音
Guó-sié 首都醫科大學附屬北京同仁醫院 Edit this on Wikidata
Guó-sié nguòng-ĭng hì-lô-pēⁿ Edit this on Wikidata
guók-cĭk Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók, Dṳ̆ng-huà Mìng-guók, Chĭng-dièu Edit this on Wikidata
â̤ gōng Háng-ngṳ̄ Edit this on Wikidata
Mū-hâu University of Pennsylvania School of Design, 耶魯大學戲劇學院 Edit this on Wikidata
Cék-ngiĕk Kiàn-tio̍k-su, Si-jîn, 譯者, cáuk-gă, 大學教員, Le̍k-sú-ha̍k-ka Edit this on Wikidata
Gó-ciō Chĭng-huà Dâi-hŏk, 國立西南聯合大學, 東北大學 Edit this on Wikidata
Cáuk-pīng 人民英雄紀念碑, A Pictorial History of Chinese Architecture, Smile, Ninety-nine Degrees, Don't Let Our Land be Lost Again! Edit this on Wikidata
Lâu-mā 梁思成 Edit this on Wikidata
Giāng 梁從誡, 梁再冰 Edit this on Wikidata
Nòng-bâ 林長民 Edit this on Wikidata
Nòng-nā̤ 何雪媛 Edit this on Wikidata
Hiăng-diê ciā-muói 林恆, 林桓 Edit this on Wikidata

Lìng Hŭi-ĭng (林徽因, buōng miàng 林徽音, 1904 nièng 6 nguŏk 10 hô̤ – 1955 nièng 4 nguŏk 1 hô̤), Hók-ciŭ Diòng-lŏ̤h-nè̤ng, Dṳ̆ng-guók hiêng-dâi chók-miàng gì gióng-dé̤ṳk-sṳ̆, sĭ-ìng. Ĭ iâ sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók guók-hŭi siék-gié-ciā cĭ ék.

Hâiu-sié nè̤ng guăng-cé̤ṳ Lìng Hŭi-ĭng ng-dăng-dăng ĭng-ôi ĭ săng-dék-cóng, ô cài-huà, iâ ĭng-ôi ĭ gì ái-cìng sĕng-uăk. Pī-ṳ̀-gōng ĭ gâe̤ng Sṳ̀ Cé-mò̤ (徐志摩) gì diòng-gì gū-sê̤ṳ ké̤ṳk kiák siàng diêng-sê «Ìng-găng Sé-nguŏk-tiĕng» (人間四月天). Dáng-sê, Lìng Hŭi-ĭng gì hâiu-iô nêng-ùi hī kuŏk "diòng-gì" gâe̤ng cĭng-sĭk lĭk-sṳ̄ uòng-ciòng mò̤ siŏng-găng. Ĭ-gáuk-nè̤ng nêng-ùi sê Sṳ̀ Cé-mò̤ dé̤ṳng-é Lìng Hŭi-ĭng, Lìng Hŭi-ĭng táu-dā̤ cêu mò̤ dé̤ṳng-é guó Sṳ̀ Cé-mò̤.

Lìng Hŭi-ĭng gì giāng Liòng Cṳ̀ng-gái (梁從誡) ciŏng ĭ lòng-nā̤ gì sū-iū cáuk-pīng piĕng siàng cáuk-pīng-cĭk «Lìng Hŭi-ĭng Ùng-cĭk» (林徽因文集).