跳至內容

Mā-cū (Dō̤)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Mā-cū gì ôi-dé

Mā-cū (馬祖) sê Lièng-gŏng dĕ̤ng-buô 19 bĭh dō̤-sê̤ṳ gì tūng-chĭng, gĭng-dáng sê sṳ̆k Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Hók-gióng-sēng Lièng-gŏng-gâing guāng gì. Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók iâ gōng cê-gă dó̤i cŭ-uái ô ciō-guòng, ciŏng ĭ gŭi gáu Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Lièng-gŏng-gâing â-dā̤ guāng, sĭk-cié táu-dā̤ mò̤ tūng-dê guó.

Mā-cū gì mìng-chĭng (名稱) sê téng Hók-gióng buōng-iòng gì sìng-siĕng Mā-cū Bò̤-bò̤ lì gì.

Mā-cū dê-kṳ̆ gì iè-mìng ciō-iéu sê téng Diòng-lŏ̤h (長樂) lì gì. Gó-chṳ̄ gĭng-dáng gì Mā-cū ngṳ̄-ngiòng ùng-huá dŭ cêng chiông Diòng-lŏ̤h.

Ciō-iéu Dō̤-sê̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  • Nàng-găng-dō̤ (南竿島)
  • Báe̤k-găng-dō̤ (北竿島)
  • Gŏ̤-dĕng-dō̤ (高登島)
  • Liông-dō̤ (亮島)
  • Dĕ̤ng-gṳ̄-dō̤ (東莒島), Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k gó̤ ĭ Dĕ̤ng-kēng-dō̤ (東犬島)
  • Să̤-gṳ̄-dō̤ (西莒島), Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k gó̤ ĭ Să̤-kēng-dō̤ (西犬島)
  • Dĕ̤ng-īng-dō̤ (東引島)
  • Să̤-īng-dō̤ (西引島)