Lièng-gŏng

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Lièng-gŏng găk Hók-ciŭ-chê gì ôi-dé. „“ sáik hŭ-uái cêu sê Lièng-gŏng.

Lièng-gŏng (連江) sê Hók-ciŭ â-dā̤ gì siŏh ciáh gâing, iâ sê Mìng-dṳ̆ng sĕk-ék cĭ ék.