Hók-gióng-sēng (Dṳ̆ng-huà Mìng-guók)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Hók-gióng-sēng

Sēng-hŭi
Biék-chĭng Mìng (閩)
Sēng-huôi Gĭng-muòng (金門)

Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Hók-gióng-sēng tūng-dê Gĭng-muòng, Mā-cū gâe̤ng Ŭ-kiŭ, siū-hū găk Gĭng-muòng.

1946 nièng, Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k huák-sĕng nô̤i-céng, Dṳ̆ng-huà Mìng-guók guók-mìng céng-hū găk 1949 nièng cāu kó̤ Dài-uăng. 1949 nièng 8 nguŏk 17 hô̤, Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng â-dā̤ gì Dṳ̆ng-guók Ìng-mìng Gāi-huóng-gŭng páh diē Hók-ciŭ, Dṳ̆ng-huà Mìng-guók ciŏng ĭ gì sēng céng-hū buăng gáu Gĭng-muòng kó̤.

Dṳ̆ng-huà Mìng-guók găk Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k nâ diông Gĭng-muòng, Mā-cū gâe̤ng Ŭ-kiŭ. Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng găk Dâi-lṳ̆k gióng-lĭk Dṳ̆ng-huà Ìng-nìng Gê̤ṳng-huò-guók, buóh siōng puái buô-dôi kó̤ „gāi-huóng“ Dài-uăng, tié-lāu páh Gĭng-muòng, dŭ mò̤ sìng-gŭng, cêu biéng gĭng-dáng ciŏng-uâng gì iông-sék lāu.

Buăng gáu Gĭng-muòng gì Hók-gióng-sēng sĭk-cié ī-gĭng hṳ̆-ngék-huá, mò̤ Dài-uăng-sēng céng-hū hī māng uòng-cīng, lièng sēng gék gì ĭ-iêng dŭ mò̤; sēng-diōng iâ sê iù guók-mìng céng-hū dĭk-cék puái guó, táu-dā̤ mò̤ gĭng-guó sŏng-gṳ̄. 1956 nièng, Hók-gióng-sēng téng Gĭng-muòng buăng gáu Dài-báe̤k bâing-gŭng. 1996 nièng buăng diōng Gĭng-muòng. 1998 nièng, Hók-gióng-sēng céng-hū ciáng-sék hṳ̆-huá.

Hèng-céng kṳ̆-mĭk[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gĭng-dáng gì Dài-uăng-sēng â-dā̤ ô 2 ciáh gâing, gó ô siŏh ciáh hiŏng sê iù Gĭng-muòng dâi-guāng gì:

Gâing gì miàng-cê Háng-cê céng-hū cê̤ṳ-dê tūng-dê huōng-ùi Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì hèng-céng gŭi-sṳ̆k Bê-cé̤ṳ
Gĭng-muòng-gâing 金門縣 Gĭng-muòng-déng Gĭng-muòng-dō̤ Ciòng-ciŭ-chê Gĭng-muòng-gâing Sēng céng-hū cê̤ṳ-dê
Lièng-gŏng-gâing 連江縣 Nàng-găng-hiŏng Mā-cū-dō̤ Hók-ciŭ-chê Lièng-gŏng-gâing Mā-cū-hiŏng Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k iâ ô siŏh ciáh Lièng-gŏng-gâing
Ŭ-kiŭ-hiŏng 烏坵鄉 Dâi-kiŭ-chŏng Dâi-kiŭ-dō̤ gâe̤ng Siēu-kiŭ-dō̤ Buò-dièng-chê Séu-sê̤ṳ-kṳ̆ Mì-ciŭ-déng Ŭ-kiŭ-chŏng Iù Gĭng-muòng-gâing dâi-guāng