跳至內容

Sáu-chiū

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


«Gū-gĭng Dù-cṳ̆ Cĭk-sìng» (古今圖書集成) diē-sié uâ gì sáu-chiū

Sáu-chiū (掃帚) iâ hô̤ lā̤ chēng-chiū (筅帚), sê siŏh cṳ̄ng sáu diê-dău gì nó̤h.

Ô niĕ-ài có̤ sáu-chiū gì cài-lâiu hēng sâ̤. Bī-ṳ̀ dé̤ṳk, găng-mè̤ng, hà-dêu, só-lâiu dēng-dēng. Sāi dé̤ṳk có̤ gì gó̤ chēng-chiū, Lièng-gŏng iâ gó̤ dé̤ṳk-chēng-chiū, găk Mìng-chiăng gó gó̤ chiáh-sáu (刺掃), Kŭ-chèng, Bìng-nàng gó̤ chà-chiū (柴帚). Găng-mè̤ng có̤ gì, Lièng-gŏng gó̤ guăng-chiū (菅帚), Kŭ-chèng gó̤ mè̤ng-chiū (芒帚). Gáuk-cṳ̄ng cài-lâiu có̤ gì, dŭ kō̤-ī tūng-chĭng sáu-chiū. Iâ̤ ô dê-huŏng sê tūng-chĭng có̤ chēng-chiū.

Guăng-chiū gì có̤-huák

Sáu-chiū sáu tŭk kó̤, cêu gó sáu-chiū-kŭk (掃帚𥏘)[1]:255.

Sáu-chiū gì lĭk-sṳ̄ iā òng. Sié-gái gā̤-dēng gáuk-cṳ̄ng ùng-huá dài-dŏng, dŭ â̤ káng-giéng sáu-chiū gì sĭng-īng (身影).

Ciō dèu-mŭk: Sáu-chiū-sĭng

Uói-sĭng (彗星) hióng tái-iòng gì huŏng-hióng ông-dông gì sèng-âu â̤ bóng chók cūi-cĭng-ké, káng guó kó̤ iā chiông sáu-chiū, gó-chṳ̄ hô̤ lā̤ „sáu-chiū-sĭng“[1]:255.

Ciō dèu-mŭk: Hĭ-tiĕng sáu-chiū

Ĕu-ciŭ dṳ̆ng-gū (中古) diòng-suók diē-sié, nṳ̄-ŭ (女巫), iâ cêu-sê sìng-mā (神嬤)[1]:271, â̤ gé̤ṳk sáu-chiū kià kă-bōng-giâ buŏi. Cī cṳ̄ng ô niĕ-ài buŏi gì sáu-chiū, cêu hô̤ lā̤ hĭ-tiĕng sáu-chiū (飛天掃帚).

Ciō dèu-mŭk: Chiū-sìng

«Báik-ké Dù-iòng Dâi» (百器徒然袋) diē-sié gì chiū-sìng

Áng Nĭk-buōng gì diòng-suók, iĕk-tiĕng gì sèng-âu, màng-buŏ â̤ ô iā sâ̤ iĕu-ciăng gūi-guái chók-lì iù-hèng, cuòi cêu-sê báik-gūi iê-hèng (百鬼夜行). Dài-dŏng cêu ô chiū-sìng (箒神) chăng-gă. Diòng-suók sáu-chiū ké̤ṳk kē̤-lâi, siŏh-báh nièng dŭ mò̤ nè̤ng guāng, cêu â̤ mâing-mâing ngék-siŭ tiĕng-dê cĭng-huà, cék-cê̤ṳ uóng-niêng (怨念), gāng-sêu Hŭk-séng (佛性), gáu-muōi biéng-siàng sáu-chiū gì hó-sáung-sìng (付喪神), iâ cêu-sê chiū-sìng lāu. Chiū-sìng â̤ bō̤-êu nṳ̄-gái bìng-ăng săng giāng[2], cuòi gâe̤ng Hók-gióng diòng-suók dài-dŏng gì Lìng-cūi-nā̤ (臨水奶) ô lék-giāng chiông.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
  1. 1.0 1.1 1.2 李如龍. 福州方言詞典. 福建人民出版社. 1994. 
  2. 箒神//デジタル大辞泉 (日文).