Nàng-gĭk-ciŭ

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Nàng-gĭk-ciŭ

Nàng-gĭk-ciŭsié-gái gà̤-dēng gì siŏh ciáh ciŭ. Hŭ-uái iâ sê gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng mì-ék siŏh ciáh mò̤ nè̤ng diâng-gṳ̆ gì ciŭ.

Nàng-gĭk-ciŭ iā céng, siŏh nièng gáu muōi dŭ sê dâung siók.