Dâi-să̤-iòng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Dâi-să̤-iòng

Dâi-să̤-iòng sê sié-gái gà̤-dēng gì siŏh ciáh dâi-iòng. Ĭ să̤-biĕng sê Mī-ciŭ, dĕ̤ng-biĕng sê Ĕu-ciŭ gâe̤ng Hĭ-ciŭ, nàng-biĕng sê Nàng-bĭng-iòng.

Dâi-să̤-iòng gó â̤ dé̤ṳng buŏng Báe̤k Dâi-să̤-iòng gâe̤ng Nàng Dâi-să̤-iòng 2 ciáh dâi-iòng.