跳至內容

Kū-cháik gì lā̤-bái-nĭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


«Kū-cháik gì Lā̤-bái-nĭk» (苦惻其禮拜日, Hṳ̆ng-ngà-lé-ngṳ̄: Szomorú Vasárnap, iâ huăng-ĭk có̤ „Ŭ-áng gì Lā̤-bái-nĭk“), sê Hṳ̆ng-ngà-lé-nè̤ng Lài-só Sáik-lài-sĕk (萊素 塞萊什, Rezső Seress) găk 1933 nièng huák-buógŏ̤-ké̤ṳk[1][2]:162.

Buói-gīng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Lài-só Sáik-lài-sĕk 1899 nièng[2]:162 chók-sĕng diŏh Hṳ̆ng-ngà-lé Buó-dăk-buôi-sṳ̆ (布達佩斯). Ĭ â̤ dàng gáung-kìng, iâ cê-gă ŏ̤h â̤ lāu cáuk-ké̤ṳk (作曲). Ĭ buóh siōng siàng-ùi cáuk-ké̤ṳk-gă, cêu kó̤ Bă-là̤ kó̤[3]. Nâ-sê gōng gáu lāu 1932 nièng, ĭ siā gì ké̤ṳk, nè̤ng siŏh-dà̤ dŭ ng-dĭk[3]. Hiā sèng-âu gĭng-cá̤ iâ mâ̤ hō̤, ĭ gì cū-guók — Hṳ̆ng-ngà-lé — muōng lì muōng sêu Huák-să̤-sṳ̆ gì īng-hiōng. Cī sâ̤ dâi-gé ók ĭ sĭng diē-sié, iâ ng hō̤ sêu, siā lāu cī-dà̤ ké̤ṳk. Gō̤-sṳ̀ kiēng-cáik (譴責) ìng-lôi có̤ ngài-dâi, gì-giù (祈求) Siông-dá̤ kō̤-lèng hiêng-dâi sié-gái gâe̤ng có̤ ngài-dâi gì ìng-lôi.

Cĭ-hâiu, gĭ-hŭ sū-iū gì ĭng-ngŏk chók-bēng-siŏng dŭ ng ké̤ṳk ĭ huák-hèng. Gì-dṳ̆ng siŏh-ciáh chók-bēng-siŏng gōng:[4]

Ng-sê ĭng-ôi cī-dà̤ kuóh tiăng-kī iā kū-cháik. Sê ĭng-ôi ciā ké̤ṳk gì gāng-cìng iā ciŏk-uông, ciŏk-uông gáu â̤ giăng. Cuòi dó̤i diē-nè̤ng dŭ mâ̤ hō̤.
(It is not that the song is sad, there is a sort of terrible compelling despair about it. I don't think it would do anyone any good to hear a song like that.[4])

1933 nièng â-buáng-nièng, ĭ dó̤-dā̤ sê gâe̤ng siŏh-ciáh ngŏk-siŏng (樂商) gōng hō̤, huák-hèng lāu cī-dà̤ ké̤ṳk gì ngŏk-puō (樂譜)[1].

1935 nièng, bô gāi puói lāu sĭ-ìng Ià-uŏk Lăk-só-lò̤ (László Jávor) siā gì có̤ gŏ̤-sṳ̀, găk Hṳ̆ng-ngà-lé liŏh-cié huák-hèng[3][5]. Hiā sèng-âu, ĭ gâe̤ng ĭ ê-huŏng-chă̤ gák mâ̤ hō̤, buŏng-kŭi kó̤[3]. Diòng-gōng ĭ gó̤-lòng-ciáh nè̤ng dià kó̤, cêu cūng-kuāng guó lāu lâng lā̤-bái. Ô siŏh-nĭk, ciáng-hō̤ sê lā̤-bái-nĭk, ĭ tàu ngiăh-kī kó̤ muōng ché̤ṳ tiĕng[2]:162. Tiĕng lā̤ dâung ṳ̄, ĭ uóng-táng: „Cī siŏh lā̤-bái-nĭk, nguāi iā kū-cháik à!“[2]:162 Ciék-giâ ĭ iā ô lìng-gāng, chṳ̄-káik siā-uòng cī-dà̤ sĭ[2]:162. Ciā sĭ sê siā siŏh-ciáh nè̤ng duâi-tiè, ĭng-ôi ĭ dṳ̆ng-é gì nè̤ng guó-âu lāu. Ĭ hĭ-uông lài-sié lâng-ciáh nè̤ng ô nièng-ngài siŏng-huôi. Ciā sĭ gâe̤ng céng-dê mò̤ lék-giāng găng-guó.[4][6][7] Gŏ̤ puói lāu ciā sĭ, biēu-dà̤ iâ gāi có̤ „Kū-cháik gì Lā̤-bái-nĭk“. Cī siŏh bēng-buōng iā chók-miàng[8]. Cĭ-hâiu gái ô nè̤ng gāi gŏ̤-sṳ̀, iâ ŏ̤h iông siā ái-cìng[8].

Âu-sāu, Ià-uŏk ék-dĭk ké̤ṳk gōng sê cī-dà̤ gŏ̤ gì nguòng-sṳ̄ cáuk-sṳ̀-ciā (作詞者)[9]. Găk Dṳ̆ng-ùng sié-gái, Ià-uŏk siā gŏ̤-sṳ̀ gì gó-sê̤ṳ, iâ muōng diòng muōng mâ̤ siŏh-iông, gáu muōi biéng-có̤ Sáik-lài-sĕk sék kó̤ nṳ̄-bèng-iū, găk „iā kū-cháik gì lā̤-bái-nĭk“ siā-chók gŏ̤-sṳ̀[2]:162.

Bēng-buōng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cī-dà̤ gŏ̤ nguòng-dā̤ nâ huák-hèng ngŏk-puō, dà̤-mĕ̤k hô̤ lā̤ «Sié-gái Muăk-nĭk» (世界末日, Vége a Világnak),[10]siòng-lŭk (旋律) sê C siēu-diêu, bêng-chiā puói lāu gŏ̤-sṳ̀[10].

«Sié-gái Muăk-nĭk» Hṳ̆ng-ngà-lé-ngṳ̄ gŏ̤-sṳ̀ gâe̤ng Bàng-uâ huăng-ĭk
Ôsz van és peregnek a sárgult levelek

Meghalt a földön az emberi szeretet
Bánatos könnyekkel zokog az öszi szél
Szívem már új tavaszt nem vár és nem remél
Hiába sírok és hiába szenvedek
Szívtelen rosszak és kapzsik az emberek...

Chiŭ-tiĕng gáu lāu, niŏh-niŏh buóh dâung-giâ

Sié-gái gà̤-dēng gì ái-cìng dŭ sī kó̤

Hŭng lā̤ làu-lŏ̤h iā kū-cháik gì mĕ̤k-cāi

Nguāi gì sĭng ng cái hĭ-uông siŏh-ciáh sĭng gì chŭng-tiĕng

Nguāi gì mĕ̤k-cāi gâe̤ng nguāi gì pĭ-siŏng dŭ mò̤ nó̤h sāi

Nè̤ng dŭ iā mò̤ sĭng, dŭ iā tăng-sĭng...

Meghalt a szeretet! Ái dŭ sī kó̤-lāu!
Vége a világnak, vége a reménynek

Városok pusztulnak, srapnelek zenélnek
Emberek vérétôl piros a tarka rét
Halottak fekszenek az úton szerteszét
Még egyszer elmondom csendben az imámat:
Uram, az emberek gyarlók és hibáznak...

Sié-gái chṳ̄-káik sák-dài, hĭ-uông dŭ mò̤ nó̤h sāi

Siàng-chê ké̤ṳk tē̤-kī kó̤, ché̤ṳng-cī diŏh lā̤ chióng gŏ̤

Chāu dŭ ké̤ṳk háik niēng è̤ng

Gă̤-dŏng dó̤-ché̤ṳ sī nè̤ng

Nguāi â̤ diŏh sĭng lā̤ cái dō̤-gó̤ (禱告) siŏh-huòi:

Siông-dá̤, nè̤ng dŭ-sê cô̤i-nè̤ng (罪儂), dŭ â̤ huáng dâi...

Vége a világnak![10] Sié-gái sák kó̤-lāu!

Bók-guó ô nè̤ng gōng, cī siŏh bēng-buōng gì gŏ̤-sṳ̀ ék-dĭk gáu Nê-ciéng câ kăi-sṳ̄ siā, cô̤i dì gáu 1946 nièng câ ô bēng-guòng[11].

Â-lâng-nĭk, gŏ̤-sṳ̀ gāi-sāi sĭ-ìng Ià-uŏk Lăk-só-lò̤ gì bēng-buōng. Gŏ̤-ké̤ṳk cêu găk 1935 nièng, sāi „Kū-cháik gì lā̤-bái-nĭk“ cī siŏh-ciáh miàng-cê, găk hṳ̆ng-ngà-lé liŏh-cié huák-hèng[3][5].

«Kū-cháik gì Lā̤-bái-nĭk» Ià-uŏk Lăk-só-lò̤ bēng Hṳ̆ng-ngà-lé-ngṳ̄ gŏ̤-sṳ̀ gâe̤ng Ĭng-ngṳ̄ huăng-ĭk

Szomorú vasárnap száz fehér virággal
Vártalak kedvesem templomi imával
Álmokat kergető vasárnap délelőtt
Bánatom hintaja nélküled visszajött
Azóta szomorú mindig a vasárnap
Könny csak az italom kenyerem a bánat...

Gloomy Sunday with a hundred white flowers
I was waiting for you my dearest with a prayer
A Sunday morning, chasing after my dreams
The carriage of my sorrow returned to me without you
It is since then that my Sundays have been forever sad
Tears my only drink, the sorrow my bread...

Szomorú vasárnap Gloomy Sunday
Utolsó vasárnap kedvesem gyere el

Pap is lesz, koporsó, ravatal, gyászlepel
Akkor is virág vár, virág és - koporsó
Virágos fák alatt utam az utolsó
Nyitva lesz szemem hogy még egyszer lássalak
Ne félj a szememtől holtan is áldalak...

This last Sunday, my darling please come to me
There'll be a priest, a coffin, a catafalque and a winding-sheet
There'll be flowers for you, flowers and a coffin
Under the blossoming trees it will be my last journey
My eyes will be open, so that I could see you for a last time
Don't be afraid of my eyes, I'm blessing you even in my death...
Utolsó vasárnap[12] The last Sunday[12]

1936 nièng[5], cī-dà̤ gŏ̤ dùng-sì ké̤ṳk Săng-mū M. Lô-ê (山姆 M. 路易, Sam M. Lewis) gâe̤ng Dăk-mùng Kā-dĕk (達蒙 卡特, Desmond Carter) gāi siàng ĭng-ngṳ̄, cêu cūng-kuāng găk Ĭng-ngṳ̄ sié-gái diē-sié iâ chók-miàng lāu.

«Kū-cháik gì lā̤-bái-nĭk» Săng-mū M. Lô-ê bēng
Recording by Paul Whiteman with Johnny Hauser (Creative commons license). Internet Archive. 2004-02-20 (Ĭng-ùng). 
«Kū-cháik gì lā̤-bái-nĭk» Săng-mū M. Lô-ê Ĭng-ngṳ̄ gŏ̤-sṳ̀ gâe̤ng Bàng-uâ huăng-ĭk
Sunday is gloomy, my hours are slumberless

Dearest, the shadows I live with are numberless
Little white flowers will never awaken you
Not where the black coach of sorrow has taken you
Angels have no thought of ever returning you
Would they be angry if I thought of joining you
Gloomy Sunday

Ŭ-áng gì lā̤-bái-nĭk, káung dŭ mâ̤ diŏh

Nguāi uăk diŏh ù-só uâng-chiĕng gì ōng-ōng diē-sié

Nâung-nâung gì băh-huă hāu nṳ̄ iâ mâ̤ bà-kī

Ŭ-sáik gì lìng-chiă ī-gĭng dái nṳ̄ giàng kó̤

Tiĕng-sṳ̄ siōng dŭ mâ̤ siōng gái sáe̤ng nṳ̄ diōng-lì

Nguāi nâ gṳ̆ng nṳ̄ giàng kó̤, ĭ-nè̤ng â̤ mâ̤ sêu-ké

Ŭ-áng gì lā̤-bái-nĭk

Gloomy Sunday, with shadows I spend it all

My heart and I have decided to end it all
Soon there'll be candles and prayers that are sad, I know
Let them not weep
Let them know that I'm glad to go
Death is no dream
For in death I'm caressing you
With the last breath of my soul I'll be blessing you
Gloomy Sunday

Ŭ-áng gì lā̤-bái-nĭk, gâe̤ng ōng cà̤ guó

Nguāi gâe̤ng nguāi gì sĭng giók-dêng diŏh giék-sók ciòng-buô

Siĕng-huă gâe̤ng dō̤-gó̤ iā kū-cháik, nguāi â̤ báik

Niông ĭ-nè̤ng mŏk tiè-mà

Niông ĭ-nè̤ng dŭ báik-duòng, sê nguāi cê-gă buóh liè-kŭi

Sṳ̄-uòng ng-sê hṳ̆-móng (虛夢)

Ŭ-áng gì lā̤-bái-nĭk, gâe̤ng ōng cà̤ guó

Ciŏk-chṳ̄ (藉此) nguāi ciŏng nṳ̄ ái-hū (愛撫)

Lìng-hùng ī cĭ-hâiu ék-sék (一息) ôi nṳ̄ cé̤ṳk-hók

Ŭ-áng gì lā̤-bái-nĭk

Dreaming, I was only dreaming


I wake and I find you asleep in the deep of my heart, dear!


Darling I hope that my dream never haunted you


My heart is telling you how much I wanted you


Gloomy Sunday[13]

Có̤ máe̤ng, huă-lā̤-sê nguāi lā̤ có̤ máe̤ng

Nguāi chĭng-sīng kó̤ cêu huák-hiêng nṳ̄ gó káung diŏh nguāi sĭng lā̤, chĭng-ái gì nè̤ng!

Chĭng-ái gì, nguāi hĭ-uông nguāi gì máe̤ng mâ̤ dièng-buáng nṳ̄

Nguāi gì sĭng lā̤ gōng nṳ̄ tiăng, nguāi ô nióh-uái ó̤i-dĭk nṳ̄

Kū-cháik gì lā̤-bái-nĭk

1936 nièng, Huák-guók-nè̤ng Dăk-mī-ā (達米亞, Damia) iâ chióng lāu cī dà̤ ké̤ṳk[5].

Gáu muōi, Bī-lê Hò̤-lê-dái (比莉 荷莉戴, Billie Holiday) găk 1941 nièng iâ sāi Ĭng-ngṳ̄ huăng-chióng lāu cī-dà̤ ké̤ṳk. Ĭ gì bēng-buōng dék chók-miàng.

Diòng-siók[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ciā ké̤ṳk dáng-sĕng (誕生) ī-hâiu, ké̤ṳk dŏng-có̤ „cê̤ṳ-sák gì séng-gŏ̤“[5]. Diòng-gōng iā sâ̤ nè̤ng tiăng-uòng, giék-sók lāu cê-gă gì sĕng-mêng[14]. 1930 nièng-dâi gì sĭng-ùng-cāi gê̤ṳng-cūng bó̤-dō̤ lāu 19 cŏng Hṳ̆ng-ngà-lé gâe̤ng Mī-guókcê̤ṳ-sák sê̤ṳ-giông[3][15][16]. Diòng-gōng gáu muōi ô 157 ciáh Hṳ̆ng-ngà-lé-nè̤ng[5]. Bók-guó, cī sâ̤ diòng-siók duâi-dŏ̤-só dŭ mò̤ céng-gê̤ṳ[5][17]. «Diĕu-nĭk Sĭng-ùng» (朝日新聞) īng-ê̤ṳng lāu siŏh-buōng 1983 nièng găk Hṳ̆ng-ngà-lé chók gì cṳ̆ (mâ̤ báik cṳ̆-miàng), gōng nâ ô 5 ciáh nè̤ng sê ĭng-ôi ciā ké̤ṳk câ cê̤ṳ-sák. «Diĕu-nĭk Sĭng-ùng» gōng cī-buōng cṳ̆ ciŏng-muòng ngiēng-giéu ciā ké̤ṳk gâe̤ng cê̤ṳ-sák gì guăng-hiê[5]. Siŏh-ciáh că-hŏk sê̤ṳ-sĭk (查覈事實) gì uōng-câng hô̤ lā̤ Snopes, gōng Nê-ciéng gì sì-hâiu, Năk-sói muāng sé-sié páh, muōng páh muōng iàng. Hṳ̆ng-ngà-lé iā sâ̤ nè̤ng chió lā̤ iā bék, mò̤ nó̤h siăh, ché̤ṳ mâ̤ diŏh hĭ-uông, gáu-muōi cī-hō̤ ng uăk kó̤-lāu. Tiăng gŏ̤ cê̤ṳ-sák gì diòng-siók, gó chiông sê ôi lā̤ găk gōng sèng-dāu gì cìng-huóng gì sì-hâiu bié-miēng nâ. Snopes gó gōng, mò̤ ngiēng-géu â̤ huák-hiêng ciā ké̤ṳk gâe̤ng cê̤ṳ-sák ô sié-nó̤h dĭk-ciék gì guăng-hiê.[17]

1968 nièng[18], cáuk-ké̤ṳk gì sáik-làu-sĕk hàng-ngō̤ cê-gă hò̤-lè̤ng-guōng ô bâng[5], cê̤ṳ-sák kó̤-lāu[5][18]. Ciā sèng-âu liè ĭ siā chók ciā ké̤ṳk ī-gĭng 35 nièng lāu[18]. Gâe̤ng Sáik-lài-sĕk â̤ sī gì nè̤ng gōng, mò̤ tiăng-guó Sáik-lài-sĕk ô nṳ̄-bèng-iū cê̤ṳ-sák[5].

Gó ô gōng guōng-ngiê diêng-dàimâ̤ niông gái buóh ciā ké̤ṳk[5][14]. Nâ-sê gōng dṳ̀ lā̤ BBC[15], mò̤ céng-gé̤ṳ gōng bĕk gì dài mâ̤ niông bŏ̤. BBC báik-cèng géng-cī bŏ̤-huóng Bī-lê Hò̤-lê-dái (比莉 荷莉戴) chióng gì bēng-buōng, ĭng-ôi â̤ īng-hiōng ciéng-cĕng gì sê̤ṳ-ké[15]. Bók-guó ké-ngŏk gì bēng-buōng â̤-sāi bŏ̤[15]. 2002 nièng, BBC dṳ̀ lâi ciā géng-lêng[17].

Īng-hiōng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cī-dà̤ gŏ̤ īng-hiōng lāu 2006 nièngdiêng-īng «Móng-iék Mì-gṳ̆ng» (夢魇迷宮, The Kovak Box). Diêng-īng diē-sié siŏh-ciáh cáuk-gă găk diŏh Mā-liŏk-kā-dō̤ (馬略卡島) mò̤ bâing-huák liè-kŭi. Hāng-sē̤ gì nè̤ng dŭ ké̤ṳk páh lāu cĕng, mì-sĭng-piéng (微芯片) páh gáu sĭng-tā̤ diē-sié. Nâ tiăng gáu «Kū-cháik gì lā̤-bái-nĭk», cêu â̤ tài-sī cê-gă.[19]Diêng-īng diē-sié bŏ̤ gì cī-dà̤ gŏ̤, iù Lucía Jiménez chióng.

«Ché̤ṳng-chiū: Ái-cìng Gó-sê̤ṳ» (銃手: 愛情故事, Wristcutters: A Love Story) puói gì ĭng-ngŏk diē-sié iâ ô cī-dà̤ gŏ̤. Siĕu Ā-tì (萧亞提, Artie Shaw) chióng.[20]

2008 nièng, Bī-lé-sì ngiê-sŭk-gă Marieke Van Wuytswinkel găk ĭ gì cáuk-pīng «Cê̤ṳ-iòng gì cāi-tàu» (自然其早起頭, A Natural Morning) diē-sié sāi lāu siŏh-dáung «Kū-cháik gì lā̤-bái-nĭk» gì siēu-iông[21][22].

2016 nièng, Dài-uăng diêng-īng «Làu-giâ gì bùng-káh» (樓下其房客) gāi-biĕng lāu cī-dà̤ gŏ̤ có̤ ciō-dà̤ ĭng-ngŏk, iù Pŏ̤-sê̤ṳ-dáung Gău-hióng Ngŏk-tuàng (波士頓交響樂團) iēng-cáiu.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

 1. 1.0 1.1 Theresa's Haunted History of the Tri-State: Combining the Fact with the Folklore, "The Hungarian Suiceide Song". 2011-03-02 [2011-11-07] (Ĭng-ùng). 
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 郭瑜潁. 一生一定要看的世界名曲故事. 紅螞蟻圖書有限公司. 2011-08-08 [2019-10-28] (Guăng-uâ). 
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Gloomy Sunday. Theblues-thatjazz.com. [2016-07-26] (Ĭng-ùng). 
 4. 4.0 4.1 4.2 Gloomy Sunday - Overture To Death. Phespirit.info. [2016-07-26]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2013-05-24). 
 5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 うたの旅人 数奇な伝説に彩られて――ダミア「暗い日曜日」. 朝日新聞. 2009-01-24: (e1–e2) —tŭng-guó Be on Sunday Entertainment (Nĭk-ùng). 
 6. Gloomy Sunday - Laszlo Javor Lyrics. Phespirit.info. [2016-07-26]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2013-01-21) (Ĭng-ùng). 
 7. Szomorú Vasárnap.: world_of_poetry. World-of-poetry.livejournal.com. 1968-01-11 [2016-07-26] (Ĭng-ùng). 
 8. 8.0 8.1 Bill DeMain. This Song’s a Killer: The Strange Tale of 'Gloomy Sunday'. MentalFloss. 2011-08-16 [2011-11-07]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2011-10-28) (Ĭng-ùng). 
 9. Harry Witchel. You Are What You Hear: how music and territory make us who we are. Algora Publishing. 2010. 106 [2011-11-07] (Ĭng-ùng). 
 10. 10.0 10.1 10.2 Vége a világnak. [2019-10-28]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2016-03-05) (Hṳ̆ng-ngà-lé-ùng). 
 11. Rezső Seress' Gloomy Sunday - Board - Collected Gloomy Sunday knowledge. proboards.com. [2016-07-26]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2012-04-25). 
 12. 12.0 12.1 László Jávor. Szomorú Vasárnap. [2019-10-28]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2013-01-21) (Hṳ̆ng-ngà-lé-ùng, ĭng-ùng). 
 13. Sam M. Lewis. Gloomy Sunday. [2019-10-28]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2013-01-21) (Ĭng-ùng). 
 14. 14.0 14.1 Gloomy Sunday – Music to Die for? – A14150477. H2g2.com. [2016-07-26] (Ĭng-ùng). 
 15. 15.0 15.1 15.2 15.3 Archived copy. [2011-11-07]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2012-04-25) (Ĭng-ùng). 
 16. Dark Matters: Twisted But True | Discovery Science. Science.discovery.com. 2014-04-07 [2016-07-26] (Ĭng-ùng). 
 17. 17.0 17.1 17.2 Gloomy Sunday Suicides. Snopes.com. [2016-07-26] (Ĭng-ùng). 
 18. 18.0 18.1 18.2 Rezsoe Seres Commits Suicide; Composer of 'Gloomy Sunday'. New York Times. 1968-01-14: (84) (Ĭng-ùng). 
 19. Variety Film Reviews: The Kovac Box. [2011-11-09] (Ĭng-ùng). 
 20. Katherine Fulton. Wristcutters: A Love Story - Original Soundtrack | Songs, Reviews, Credits. AllMusic. 2007-10-30 [2016-07-26] (Ĭng-ùng). 
 21. Archived copy. [2013-06-17]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2013-06-18) (Ĭng-ùng). 
 22. A Natural Morning, 2008 on Vimeo. Vimeo.com. 2010-04-15 [2016-07-26] (Ĭng-ùng).