Siĕng-nṳ̄-cô̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Siĕng-nṳ̄-cô̤
Andromeda
Andromeda
sáuk-siā And
sū-iū-gák Andromedae
chiông-cĭng Andromeda,
the Chained Woman
chék-gĭng 23h 25m 48.6945s02h 39m 32.5149s
chék-hói 53.1870041°–21.6766376°
gă-cŭk Perseus
miêng-cék 722 bìng-huŏng-dô̤ (19)
ciō-iéu diâng-sĭng 16
Bayer/Flamsteed
diâng-sĭng
65
ô giàng-sĭng gì diâng-sĭng 12
liông-dô̤ 3m ī-siông gì diâng-sĭng 3
gé̤ṳ-liê 10 parsec(32.62 guŏng-nièng) ī-nô̤i gì diâng-sĭng 3
có̤i guŏng gì sĭng α And (Alpheratz) (2.07m)
có̤i gê̤ṳng gì sĭng Ross 248
(10.30 ly, 3.16 pc)
Messier tiĕng-tā̤ 3
liù-sĭng-ṳ̄ Andromedids (Bielids)
găng-biáh sĭng-cô̤ Ĭng-siĕng-cô̤
Siĕng-hâiu-cô̤
Hiók-hū-cô̤
Buŏi-mā-cô̤
Sĕ̤ng-ngṳ̀-cô̤
Săng-gáe̤k-cô̤
â̤ káng diŏh gì hói-dô̤ huâng-ùi: +90° gáu −40° cĭ-găng
sék-hăk guăng-siōng gì nguŏk-hông: 11 nguŏk

Siĕng-nṳ̄-cô̤ (仙女座) sê siŏh ciáh sĭng-cô̤.