跳至內容

Gé̤ṳ-hâ̤-cô̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gé̤ṳ-hâ̤-cô̤

Gé̤ṳ-hâ̤-cô̤ iâ hô̤ lā̤ Chiĕk-giāng-cô̤ (蟹囝座), sê Uòng-dô̤ Sĕk-nê Sĭng-cô̤ dâi-dŏng gì siŏh ciáh sĭng-cô̤, diŏh Sĕ̤ng-sĕng-cô̤ gâe̤ng Săi-giāng-cô̤ cĭ-găng.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]