跳至內容

Ìng-mā-cô̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ìng-mā-cô̤

Ìng-mā-cô̤, iâ hô̤ lā̤ Siâ-chiū-cô̤ (射手座), sê Uòng-dô̤ Sĕk-nê Sĭng-cô̤ dâi-dŏng gì siŏh ciáh sĭng-cô̤, diŏh Giék-giāng-cô̤ gâe̤ng Săng-iòng-cô̤ cĭ-găng.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]