Băh-iòng-cô̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Băh-iòng-cô̤

Băh-iòng-cô̤ iâ hô̤ lā̤ Iòng-gĕ̤ng-cô̤ (羊港座), sê Uòng-dô̤ Sĕk-nê Sĭng-cô̤ dâi-dŏng gì siŏh ciáh sĭng-cô̤, diŏh Sĕ̤ng-ngṳ̀-cô̤ gâe̤ng Gĭng-ngù-cô̤ cĭ-găng.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]