「Bàng-uâ-cê」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
Siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng sêu gáu buōng-tū hŭng-sṳ̆k gâe̤ng dĕk-biék sê̤ṳ-giông gì īng-hiōng â̤ săng chók cĭng sâ̤ buōng-tū dĕk-iū gì sṳ̀, cī cṳ̄ng sṳ̀ cêu nâ gōng sāi Háng-cê lì siā, mâ̤ báik Hók-ciŭ-uâ gì nè̤ng iâ mò̤ kō̤-nèng chăi chók lì.
 
:: '''洋當池'''往幫伊儷使保兩下都'''霧裡去''',今旦大'''翻生''',在伊怎講也呣''''''
:: '''Iòng-dŏng-diè''' uōng bŏng ĭ nâ sāi bō̤ lâng â dŭ '''ô-lī-kó̤''', gĭng-dáng duâi '''huăng-chăng''', căh-ĭ ciōng gōng iâ mâ̤ '''sâng'''.
 
Chiông gà̤-dēng cī guó uâ diē-sié „洋當池(iòng-dŏng-diè)“, „霧裡去(ô-lī-kó̤)“ cī lâng bĭh sṳ̀, sê [[Dâng Huò]] [[Dâng Huò lŏ̤h să̤-iòng|lŏ̤h să̤-iòng]](鄭和落西洋) gì sèng-hâiu sùng gà̤-dēng giàng-sùng-gì [[Diòng-lŏ̤h]]-nè̤ng huák-mìng gì, nâ mò̤ ciŏng-muòng gì gāi-sék, mâ̤ báik Hók-ciŭ-uâ gì cêu nâ káng Háng-cê iâ â̤ hiēu ĭ gì é-sé̤ṳ. „Huăng-chăng“(翻生) sê „mâ̤ ciáng-siòng“ gì é-sé̤ṳ, nâ sê ng-sāi Bàng-uâ-cê lì siā iā ṳ̀ng-ê tĕ̤k dâng hĕ̤k-ciā lī-gāi chó̤-nguô. Gó ô chiông „靜(sâng)“ ng-sê „ăng-cêng“(安靜) gì é-sé̤ṳ, sê „ng-tiè, sák tiè“ gì é-sé̤ṳ, nâ káng Háng-cê sê chăi mâ̤ chók ciā é-sé̤ṳ gì.
 
==Bàng-uâ-cê ùng-hók==

Dô̤-hòng chái-dăng