Dài-uăng-sēng (Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók hṳ̆-siék gì „Dài-uăng-sēng“

Dṳ̆ng-huà Ìng-nìng Gê̤ṳng-huò-guók gì Dài-uăng-sēng, Dṳ̆ng-huà Ìng-nìng Gê̤ṳng-huò-guók sê gŏng-gé̤ṳ «Dṳ̆ng-huà Ìng-nìng Gê̤ṳng-huò-guók Hièng-huák» gì giĕ-dêng, găk Dài-uăng gâe̤ng Pàng-hù sié gì siŏh ciáh sēng. Sĭk-cié ciā sēng sê hṳ̆-siék gì, Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók táu-dā̤ dŭ mò̤ tūng-cié guó Dài-uăng. Ciā „sēng“ gâe̤ng Dṳ̆ng-huà Mìng-guókDài-uăng-sēng huōng-ùi chă-bók-dŏ̤.

1945 nièng, Dṳ̆ng-huà Mìng-guók guók-mìng céng-hū téng Nĭk-buōng hŭ-uái dáik gáu Dài-uăng. Dâ̤ 2 nièng, Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k huák-sĕng nô̤i-céng, guók-mìng céng-hū găk 1949 nièng cāu kó̤ Dài-uăng. Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng găk Dâi-lṳ̆k gióng-lĭk Dṳ̆ng-huà Ìng-nìng Gê̤ṳng-huò-guók, buóh siōng puái buô-dôi kó̤ „gāi-huóng“ Dài-uăng, mò̤ sìng-gŭng.

Găk gĭng-dáng gì Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k, ô-guăng Dài-uăng gì dâi-gié dŭ sê sṳ̆k Guók-ô-iêng Dài-uăng Sê̤ṳ-ô Bâing-gŭng-sék guāng gì. Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng tié-lāu hióng ĭ gì báh-sáng sŏng-diòng Dài-uăng sê Dṳ̆ng-guók liāng-tū, iā sâ̤ Dâi-lṳ̆k nè̤ng iâ sê ciŏng-uâng giéng-gáe̤k gì, sĭk-cié gĭng-dáng Dài-uăng ô mâ̤ ciēu nè̤ng dó̤i Dâi-lṳ̆k mâ̤ nêng-dùng.

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]