跳至內容

Holopedia

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Holopedia gì biĕu-cé

Holopedia, iâ hô̤ lā̤ Mìng-nàng-ngṳ̄ Wikipedia, sê sāi Mìng-nàng-ngṳ̄ siā gì Wikipedia. „Holo“ sê cī „Hō-ló-oē“, sê Mìng-nàng-ngṳ̄ gì siŏh cṳ̄ng biék-chĭng.

Holopedia găk 2003 nièng 4 nguŏk sìng-lĭk, có̤i cā sê siŏh dêng Dài-uăng nè̤ng có̤ gì dŭk-lĭk uōng-câng, gâe̤ng Wikimedia mò̤-găng-guó. Gáu-muōi-lāu găk 2004 nièng 5 nguŏk gă diē Wikipedia, biéng siàng Wikipedia gì siŏh ciáh Mìng-nàng-ngṳ̄ bēng-buōng.

Holopedia gă diē Wikipedia cĭ hâiu, Dṳ̆ng-ùng ī-ngôi gì Háng-ngṳ̄-cŭk gáuk cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng bēng-buōng kăi-sṳ̄ chók-hiêng, bău-guák Ùng-ngiòng-ùng Wikipedia (Mì-gĭ-dâi-diēng), Uŏk-ngṳ̄ Wikipedia, Ngù-ngṳ̄ Wikipedia, Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wikipedia (Bànguâpedia), Káh-gă-ngṳ̄ Wikipedia (Hakkâpedia), Gáng-ngṳ̄ Wikipedia dēng dēng. Siŏng-ngṳ̄ gâe̤ng Buò-siĕng-ngṳ̄ dēng dēng gì bēng-buōng iâ găk Wiki Bô-lâung-diòng diē-sié lā̤ có̤. Gó-chṳ̄ gōng Holopedia gì sìng-lĭk dó̤i Háng-ngṳ̄-cŭk gáuk cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng bēng-buōng gì sìng-lĭk īng-hiōng cêng duâi.

Holopedia ŏ̤k Uŏk-nàng-ngṳ̄ Wikipedia siŏh iông, nâ kĕk Mìng-nàng-ngṳ̄ gì Băh-uâ-cê lì siā dèu-mĕ̤k, ng-sāi Háng-cê siā. Cuòi gâe̤ng Bànguâpedia, Hakkâpedia mâ̤ siŏh iông. Nâ sê buóh siōng siā Háng-cê, nâ dé̤ṳng găk dèu-mĕ̤k gì tō̤-lâung-hiĕk diē-sié kĕk Háng-cê siā, ciā Háng-cê gì „dèu-mĕ̤k“ dâi-dŏng, gó ô iā sâ̤ mò̤-niĕ-ài kĕk Háng-cê siā gì cê, ciòng-buô kĕk Băh-uâ-cê lì tá̤. Gáu 2016 nièng 6 nguŏk, Holopedia dŭ-liāng ô 150,000 piĕng ùng-ciŏng.

Ngiê-dāu Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]