Mā-gì-dóng Gê̤ṳng-huò-guók

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Macedonia Gê̤ṳng-huò-guók dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Macedonia Gê̤ṳng-huò-guók

Mā-gì-dóng Gê̤ṳng-huò-guók (馬其頓共和國) sê Nàng Ĕu gì siŏh ciáh guók-gă, 1991 nièng iù cièng Nàng Slav dŭk-lĭk chók lì.